Cities of the future aneb města budoucnosti

18. 6. 2015

Název konference vystihuje i témata, o kterých se tři dny čile diskutovalo a která nám potvrdila, že strategie NEW (využití nutrientů, energie, a recyklace vody), tedy současná vize firmy ASIO, jde ruku v ruce s trendy v oblasti čištění odpadních vod ve světě.

ASIO NEW

Města po celém světě rostou a podléhají řadě výzev, jako jsou demografické změny, globalizační ekonomika, sociální nerovnosti, technologické inovace, rostoucí využívání přírodních zdrojů, volání po zvýšení kvality životního prostředí … Výzvy jsou nemalé a očekává se, že způsobí významné změny městských vodních systémů v příštích desetiletích. Intenzivnější srážky s delšími časovými intervaly vedou k místnímu zaplavení nemovitostí a dopravních systémů a znečištění recipientů. Udržitelná řešení těchto problémů je třeba řešit v návaznosti na zvýšení cen energie, intenzity produkce oxidů uhlíku, a snížení emisí plynů z městských aktivit.

Jeden z již fungujících návrhů moderní ČOV, Rotterdam

Obrázek: Jeden z již fungujících návrhů moderní ČOV, Rotterdam

Voda je životně důležité pro každou lidskou společnost, a proto tyto služby městského koloběhu vody (zejména zásobování vodou a kanalizace) jsou klíčovými faktory pro stabilní a zdravé města budoucnosti. Na konferenci jsem měl příležitost prezentovat jeden z výstupů projektu Z odpadů surovinami a sice management nakládání s žlutými vodami na dálničních odpočívkách a čerpacích stanicích. Zde je investičně i provozně výhodnější separovat moč pomocí bezvodých pisoáru a skladovat ji ve speciálních nádržích na moč AS-URINE, které umožní po stabilizaci další využití hygienizované moči, například pro hnojení kukuřice pěstované na siláž pro bioplynové stanice.

poster New strategy

Obrázek: Poster firmy ASIO, spol. s r.o. (Ing. Michal Došek)

Aktuální, ale mnohdy i nadčasová témata byla po tři dny diskutována v pestré společnosti účastníků konference, kterou tvořili zejména soukromé firmy, inženýři, vodaři, projektanti, finanční instituce, zástupci statutárních orgánů, politiků, urbanistických architektů a regulačních úřadů, ale i zástupců universit.

Výstup konference by se dal shrnout tak, že je nezbytné, aby spolupracovaly všechny tyto instituce a společně umožnily přechod směrem k udržitelnému nakládání s vodou. Současné trendy směřují k semicentralizovaným čistírnám odpadních vod. Kdy je v místě vzniku separována šedá, žlutá a černá voda. Z nich jsou recyklovány nutrienty P, N a energie ve formě tepla. Návrhy moderních ČOV směřují až k 100 % recyklaci vody, která je založena na myšlence, že je plýtvání vypouštět použitou a vyčištěnou vodu zpět do recipientu. Lepší je využít ji v uzavřeném okruhu například jako vodu závlahovou nebo užitkovou. Je důležité budovat zelená města se systémem záchytu a využití dešťových vod a navrhovat tyto systémy spolu s urbanistickými architekty. Čistírny budoucnosti by měly být zelené továrny či biorafinerie na výrobu energie, recyklace vody, biologického odpadu a nutrientů.

Ing. Michal Došek