Color of water – dělení vod

30. 3. 2013

Dělení komunálních vod (vod v domě) vod má svůj vzor i důvod. A to docela pádný důvod – ekologické a v řadě případů ekonomické dopady spočívající v úspoře za vodu nebo energii.

Nové přístupy k řešení sanitace v duchu udržitelného rozvoje

Nové přístupy se dají charakterizovat tím, že se již nedívají na odpadní vodu jako odpad, který je třeba co nejrychleji a za každou cenu zlikvidovat, ale jako na zdroj živin, energie a vody samotné a jejich cílem je odpadní vodu nevypouštět do toků vůbec.

Ekologická sanitace a její vliv na povrchové vody

Uplatnění principů z průmyslu

Na rozdíl od komunální sféry, probíhá v průmyslu proces čištění odpadních vod smysluplněji, a to jak z pohledu ekonomického, tak ekologického. Základem postupů v průmyslu je totiž vyhnutí se ředění, separování a prosazovat individuální čištění odpadní vody různých parametrů a to obvykle těch, které nelze zpracovávat v městských čistírnách. A od této úvahy je již jen krok k myšlence, že by se dalo využít tohoto principu děleného přístupu i pro komunální vody.

Management separovaných vod - aneb barevné vody

Jednotlivé koncepty ponoukají různé varianty dělení odpadních vod z domácností, přičemž jednotlivý druhům vod jsou přiřazeny barvy (černá, šedá, hnědá, žlutá a bílá voda). Např. na úrovni domácností je základem dělení vod viz Obr. 2 na černou, hnědou, žlutou a šedou vodu. Přičemž hnědá, černá a žlutá jsou nositeli živin a energie. Šedá je pak voda méně zatížená znečištěním. A protože je jí největší množství, proto se přemýšlí především u ní nad problémem její recyklace. Vyčištěná šedá voda je pak nazývána bílou vodou.

Dělení odpadních vod na úrovni domácností

Závěr

V praxi se nejčastěji používá oddělení moči (minimalizace odtoku nutrientů) a úprava šedých vod za účelem jejich dalšího využití a za účelem využití energie z nich. Systém, kdy u rodinného domu jsou toalety oddělující moč, která se sbírá v zásobníku a zbytek exkrementů, který se pak biologicky čistí (např. v septiku s vegetačním dočištěním) a takto předčištěné vody se společně zasakují s šedými vodami je u decentrálních systémů již běžným řešením. Stále častěji se také budeme potkávat s výměníkem tepla na šedých vodách.

Karel Plotěný

Tento článek byl již v plném znění publikován ve sborníku k seminářům ASIO, spol. s r.o. „Srážkové a šedé vody aneb „colors of water““ (leden,únor 2013).