ČOV 50-500 EO - AS-VARIOcomp N jako typický příklad

8. 4. 2012

Čistírny odpadních vod řady AS-VARIOcomp N navazují především na v praxi ověřenou řadu biologických aktivačních čistíren typu AS-VARIOcomp V, a také na zkušenosti s malými čistírnami AS- VARIOcomp K  . Změny vycházejí především z požadavků Evropských norem. ČSN EN 122553 Čistírny odpadních vod díl 1-16 a podle této normy (část 8, příloha A, tabulka A1) patří mezi čistírny s parametry vyhovujícími pro nitrifikaci. Kalový prostor je standardně dimenzován na 100 dnů.

3D vykres ČOV AS-VARIOcomp-N - čistírna odpadních vod

Tabulka – Typické návrhové hodnoty pro aktivační proces (ČSN EN 122553-6)

Požadované čištění

Druh

Aktivace

Zatížení kalu

kg (kg.d)

Koncentrace aktivovaného kalu

g/l

Aerobní

Stáří kalu

D

Částečné čištění

Vysoko zatěžovaná

≥ 1,0

1,5 až 2,0

≤ 1

Oxidace sloučenin obsahujících uhlík

Středně zatěžovaná

0,25 až 0,50

2,0 až 3,0

2 až 4

Nitrifikace

Nízko

zatěžovaná

0,10 až 0,15

3,0 až 5,0

7 až 12

Nitrifikace a denitrifikace

S odstraňováním dusíku

0,07 až 0,09

3,0 až 5,0

12 až 15

Aerobní stabilizace kalu

S prodlouženou aerací

0,04 až 0,07

3,0 až 5,0

15 až 30

Odstraňování fosforu (fosforečnanů) vyžaduje anaerobní dobu kontaktu 0,5 h až 2,0 h a/nebo odpovídající dávkování srážedla

Odstraňování dusíku vyžaduje anoxickou sekci velikosti až objemu aktivační nádrže

Tyto hodnoty platí pro teploty vyšší než 10 C


Popis jednotlivých typů

AS-VARIOcomp N se vyrábí ve dvou základních provedeních. Základní provedení uvažuje s tím, že voda do čistírny natéká gravitačně a není třeba čerpání. Druhá varianta – provedení PUMP je pak určena především pro lokality, kde z důvodů výškových je čerpání nutné. V případech, kdy je nutné snižovat i obsah fosforu lze do čistírny umístit i proporcionální dávkovač – do označení ČOV je pak přidáno i písmeno P.

Příklad objednávání

AS-VARIOcomp 60 N/P – čistírna určená pro 60EO, s parametry odpovídajícími nitrifikaci a s proporcionálním dávkovačem pro snížení obsahu fosforu.
AS-VARIOcomp 100 N/PUMP – čistírna určená pro 100 EO, s parametry odpovídajícími nitrifikaci, s vestavěnou čerpací stanicí.
AS-VARIOcomp 150 N/PUMP/P – čistírna viz předchozí s proporcionálním dávkovačem pro snížení obsahu fosforu
Popis funkce

AS-VARIOcomp N

Voda natéká do usazovací nádrže, která slouží zároveň i jako zásobník kalu. Zde je zbavena sedimentujících a plovoucích částic a natéká do aktivace. V prostoru aktivace je biologicky čištěna mikroorganismy, které se vznášejí ve formě vloček. Dále natéká do dosazovací nádrže, kde dochází k usazování vytvořených vloček a jejímu odtahu ze zařízení. Usazené vločky z dosazovací nádrže se vrací do aktivace, část vloček z aktivace - přebytečný kal, je odtahován do kalové nádrže.

AS-VARIOcomp N/P
Je oproti typu N doplněn o proporcionální dávkovač, což je zařízení umožňující dávkování koagulantu do aktivace a chemické srážení fosforu. Zařízení se umístí do prostoru čistírny a není třeba dalších stavebních úprav ani zvláštního přívodu elektrické energie.

AS-VARIOcomp N/PUMP
Má na rozdíl od základního typu integrovanou čerpací jímku vybavenou kalovými čerpadly a česlovým košem. Voda z čerpací jímky je pak čerpána přímo do aktivace.

Poznámka
Modifikací této řady – zmenšením aktivace, nebo použitím menší čistírny, lze získat čistírnu na čistírnu s parametry vyhovujícími pro oxidaci sloučenin obsahujících uhlík (řada C) (toto řešení je vhodné i tam, kde lze předpokládat málo znečištěné vody) a naopak zvětšením aktivace a včleněním anoxické sekce (a tedy i zvětšením celkových rozměrů) lze pak čistírnu uzpůsobit čistírnu i k odstraňování dusíku (řada D).
Individuálně lze také upravit objem pro skladování kalu, případně i jeho hygienizaci.

Garantované hodnoty pro typy N pro čištění komunálních vod při dodržení instalačních a provozních podmínek (na přání je možno individuálně stanovit pro konkrétní lokality i hodnoty nižší).
Parametr Hodnoty „p“ hodnoty „m“
BSK 5 25 mg/l 60 mg/l
CHSK 100 mg/l 130 mg/l
NL 25 mg/l 60 mg/l
U typů „P“ s proporcionálním dávkovačem je možno garantovat obsah Pcelk do 2mg/l

Základní varianta AS-VARIOcomp N, varianta s čerpací stanicí AS-VARIOcomp N/PUMP

AS-VARIOcomp N

Sestavy čistíren

Čistírny větší než 150 EO je možno navrhovat tak, že voda je přiváděna do individuálně navržené čerpací šachty vybavené česlemi a střídavě pracujícími kalovými čerpadly, jejichž počet odpovídá počtu použitých jednotek např. AS-VARIOcomp 100N. Přičemž vnitřní uspořádání jednotlivých čistíren odpovídá uspořádání „PUMP“ avšak bez integrované čerpací jímky.

Příklad řešení AS-VARIOcomp 300 N/PUMP
Na obrázku je vidět realizace čistírny sestávající ze dvou jednotek o velikosti 150 EO s předřazenou čerpací jímkou.

AS-VARIOcomp N

Popis stavebních úprav

Čistírny, u nichž je hloubka založení větší než 3 m jsou určeny k obetonování, obetonovat je nutno i čistírny se zvýšenou hladinou podzemní vody. Napojení potrubí je nutno provádět pružnými spoji. Dmychadlo (a) je umístěno v oddělené odvětrané šachtě o půdorysných rozměrech 1000x840 mm, která je součástí dodávky a zpravidla je umístěna v blízkosti vstupu do čistírny. Horní hrana šachty a horní hrana vstupu do čistírny jsou ve stejné výšce. Výška šachty se řídí použitými aparáty a pohybuje se od 500 do 700 mm. Rozvaděč s ovládáním se umístí na stojanu v blízkosti šachty, nebo v budově a propojení s šachtou se provede chráničkou minimálně o průměru DN 63.


Informace

Prospekt i podrobnější informace o čistírnách je možné najít na http://www.asio.cz/cz/as-variocomp-n-30-300-eo , případně i konzultovat přímo s odpovědným technikem ve firmě. K dispozici jsou i typové podklady zpracované v CAD.

Závěr

Věříme, že inovovaná řada přinese jak zjednodušení do navrhování těchto velikostí čistíren, tak je i dostatečně variabilní pro případy, kdy se bude jednat o atypické prostorové umístění, případné přísnější požadavky vodohospodářských orgánů, nebo speciální požadavky na dopravu např. do zahraničí. Také po stránce ceny se tato čistírna řadí mezi ty, které se díky jednoduché konstrukci pohybují v nižších cenových relacích a jsou tedy i více prodejné.

Ing. Karel Plotěný


Tento článek byl již v plném znění publikován ve sborníku k semináři ASIO, spol. s r.o. „Vodohospodarske chutovky aneb Las Tapas“ (únor 2011).