Danube Water Program – webinář k decentrálu

25. 1. 2021

V návaznosti na předchozí práci Světové banky v rámci programu Danube water (Dunajské vody) a ICPDR na tomto tématu bylo cílem tohoto workshopu přispět k porozumění, povědomí o problémech, potenciálních přístupech k překonání omezení a vytvoření podpůrného rámce pro udržitelná a decentralizovaná řešení pro čištění odpadních vod ve venkovských oblastech.

Workshop se zaměřil na otázky nakládání s odpadními vodami v malých aglomeracích (pod 2000 EO) s důrazem na decentralizované systémy sanitace a  čištění odpadních vod ve venkovských oblastech, individuální (IAS) a nízkonákladová řešení. Účastnili se ho politici, zástupci komunálních služeb, akademická obec, konzultanti a mezinárodní instituce působící v oblasti venkovských odpadních vod.

Prezentace jsou dostupné na stránkách akce: https://www.iawd.at/eng/event/613/details/w/0/beyond-utility-reach-how-to-close-the-rural-access-gap-to-wastewater-treatment-and-sanitation-services/

Doporučuji všechny prezentace – je zajímavé srovnat, jak jednotlivé státy k problematice přistupují. V přednáškách byla řada zajímavých námětů. Já jsem to vyhodnotil tak, že čím chudší země, tím méně reálné představy. Nejudržitelněji (nejméně velkoryse a o to reálněji) se chová Rakousko, a tak jsem z přednášek prof. Langergrabera (viz shrnutí na závěr) vybral jeden slide. Podle něj jsou ideální jednoduchá, jednoduše provozovatelná zařízení a mezi ně se v Rakousku řadí i vertikální kořenovky (wetlands).

Obr. Slidy z přednášek prof. Landergrabera a pana Aichlsedera.

Ještě jedna přednáška potvrzující jedno pravidlo stojí za vypíchnutí (Aichlseder). Asi nejdůležitější i z hlediska dlouhodobého je vyvolat v obyvatelích odpovědnost za své chování a pak to jde samo i bez dotací – „viz akce Z“ v rakouském provedení. Občané si byli vědomi, že jako obec by měli něco s odpadními vodami udělat, a tak založili družstvo, a to to vyřešilo – logicky co nejefektivněji, protože lidé rozhodovali o svém okolí a o svých penězích. Navíc se přitom vytvořily i sociální vazby….

Závěr

Viděl jsem, že mezi účastníky byli i posluchači z ČR (MŽP) a tak věřím, že dobré nápady, které tam zazněly, padnou na úrodnou půdu. Myslím, že i v ČR i přes velký nárůst počtu domovních čistíren odpadních vod stále chybí to, aby řešení venkova dal někdo směr – řešením není odezdikezdismus. Vítězstvím není masové povolování domovních čistíren, ale optimální řešení lokalit a případné použití individuálních řešení tam, kde je to rozumné. Individuálním řešením pak nemusí být jen domovní ČOV jako výrobek, ale i mokřad nebo bezvodé řešení sanitace.

Po věcné stránce jsou cestou k optimálnímu řešení udržitelně navržené Plány rozvoje vodovodů a kanalizací vycházející z reálně (udržitelně) navržených Plánů povodí. Udržitelnost v těchto případech znamená, že budou navržena řešení, která budou nejlepší z hlediska ekonomického, ekologického a sociálního – zárukou stability a optimálnosti řešení je vyváženost mezi těmito nároky .

Ing. Karel Plotěný