Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

2. 2. 2021

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Cílem výzvy je pomocí soustav ČOV do 50 EO vyřešit minimálně 30 % obyvatel v rámci řešeného území. Dotaci nelze použít na domy, které nejsou trvale obývané. Zajímavá je výše dotace, a to 80 % způsobilých nákladů.

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

  • 1 - 5 EO činí 100 tis. Kč ;
  • 6 - 15 EO činí 170 tis. Kč ;
  • 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: 2. 3. 2020 - 30. 6. 2021

NPŽP - výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod

Dobrá vůle a klady určitě převažují, přesto se výzva nevyvarovala několika ustanovení, kritizovaných již v minulé výzvě. Z toho, co se změnilo k dobru věci je to, že srážení fosforu je nutné jen tam, kde to vyžadují podniky povodí, a ne bez výjimky na všech lokalitách. Minulá výzva to požadovala generálně a na řadě lokalit to navýšilo zbytečně investiční náklady (až o 20 tis. Kč na ČOV) a stejně tak pak i provozní náklady (až o 20 kč/m 3 ), přitom to kvalitu vody v toku pak ovlivnilo bagatelně. Dalším praktickým ustanovením zjednodušujícím administraci je možnost získání kladného vyjádření kraje k soustavě čistíren v případě, kdy PRVK je nereálný, a to i bez nutnosti jeho přepracování.

Na druhé straně diskutabilně nastolila, nebo ne zcela jednoznačně dořešila, některé technické požadavky. Tím, že požaduje některé úpravy, které není možné na certifikovaných čistírnách provést bez nové zkoušky typu (náklady jsou cca 500 tis. Kč a délka zkoušky cca 1 rok) omezila podstatně množství subjektů (výrobků), které se o dodávky čistíren v tomto programu mohou ucházet. Některé další požadavky (např. nádrž na vyčištěnou vodu za čistírnou) má pak smysl požadovat jen za určitých podmínek a asi bylo lepší je mít jako volitelné, a ne jako povinné. Za určitých podmínek mohou dokonce být zdrojem zhoršení kvality odtoku nebo zbytečných hygienických problémů.

Potěšitelné pro ASIO NEW, spol. s r.o. je to, že ač si autor podmínek představoval jinou čistírnu, když vymezoval technické vlastnosti, že nově zcertifikovaná čistírna odpadních vod AS-MONOCOMP podmínkám výzvy vyhovuje, navíc po stránce investičních a provozních nákladů je asi nejvýhodnější z v Česku nabízených čistíren.

Ke stažení: ČOV AS-MONOCOMP - Prohlášení o vlastnostech

Možná asi největší škoda pro obyvatele venkovských oblastí s vhodnou morfologií krajiny je to, že opět neotevřela dveře extenzivním způsobům čištění, tj. čistírnám typu septik + vertikální filtr , nebo vegetačním čistírnám. Extenzivní čistírny, pokud by byly dotačně podpořené, by přitom byly přesně tím řešením, které by obyvatelům malých obcí, a to i bez solidárnosti občanů ve větších městech, zabezpečilo sociálně únosné, a tedy srovnatelné stočné s občany velkých měst. Provozní náklady extenzivních čistíren se pohybují do 15 kč/m 3 a s dotací kolem 30 tis. Kč na obyvatele by pak byly celkové náklady kolem 30 Kč/m 3 , u čtyřčlenné rodiny dokonce i pod touto hranicí. Zajištění účinnosti by bylo také poměrně jednoduché – nastavit minimální objem u septikové části a plochu u vertikálního filtru.

Ing. Karel Plotěný