Dotace na zpracování projektů proti suchu

2. 9. 2020

Dotační výzva č. 3/2020 se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

My vám vyřídíme na klíč:

  • projektovou přípravu na vodohospodářské projekty

  • stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty.

Kontaktní osoba: Ing. Richard Elleder, mobil: 734 314 095, e-mail: elleder@asio.cz

Na co můžete dotaci získat

  • 1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B
  • 1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B
  • 1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav ) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D

Kdo může žádat

  • Obce/města
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
  • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše příspěvku

90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace.

Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2020 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 29. 1. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů: do 31. 1. 2022

Zdroj a více informací na: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83