„DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“

16. 6. 2015

Cíl semináře:
- získat přehled o dusíku, jeho formách a vlivu na životní prostředí,
- získat přehled o technologiích, které s ním přicházejí do styku při čištění odpadních vod a čištění vzduchu,
- prakticky se naučit využívat informace při projektování ČOV a posuzování výsledků rozborů vod.

Účastníci semináře získají přehled o formách dusíku, mechanismu přeměny mezi nimi, a hlavně o praktickém dopadu těchto procesů jak na navrhování ČOV, tak i na čištění vzduchu. Dozví se také o významu a vlivu jednotlivých forem dusíku na životní prostředí. Pochopení souvislostí pak může pomoct jak při posuzování návrhů likvidace nežádoucích forem dusíku (úředníci), tak i k optimalizaci návrhu na čištění vod a vzduchu (projektanti), a tedy celkově k nemalé úspoře prostředků (investoři). Ve výsledku pak k zefektivnění použití prostředků vynaložených na ochranu přírody (stát). Kdyby nic jiného, tak se účastnící naučí vidět rozbor vody v souvislostech.

Víte, že:
- dusík a jeho formy a jejich odstranění v podstatě nejvíce ovlivní investiční a provozní náklady ČOV?
- minimalizací obsahu amoniakálního dusíku na ČOV se dá uspořit až 50 % objemů ČOV?
- existuje celá řada možností, jak minimalizovat dopad škodlivých forem dusíku? Počínajíc sorpcí přes elektrochemické až po biologické procesy?
- někdy stačí drobnost, abyste měli problémy se zápachem (pH) a někdy se s pomocí dusíku proti zápachu bojuje (použití dusičnanů)?
- stačí změřit v místě kontrolního odběru vody amoniak a dokážete skoro se stoprocentní jistotou říct, jestli ČOV splňuje požadované parametry?

Program:
- Dusík – nepostradatelný nutrient, ale i polutant – Ing. Marek Holba, Ph.D.
(Cílem je pochopení širších souvislostí majících vliv na životní prostředí – koloběh dusíku, vliv různých forem dusíku na zdraví a ŽP, vztah k trofizaci vod a také třeba to, proč správcové toku někdy sypou dusičnany do přehrad. Popis různých forem dusíku a mechanismus přechodu mezi nimi, vysvětlení pojmů vyskytujících se v rozborech vod a vztahy mezi hodnotami v rozborech, vztah obsahu různých forem dusíku k dalším posuzovaným parametrům. A také třeba odpověď na otázku, proč je někdy na odtoku z ČOV víc amoniaku než na nátoku.)

- Legislativní požadavky na dusík v odpadních vodách a vhodné technologie k jeho odstranění – Ing. Karel Plotěný
(Požadavky v NV – případně již i z nových připravovaných NV a teoretické postupy, jak požadovaných hodnot dosahovat. A také třeba ukázka rychlé kontroly parametrů ČOV s využitím znalostí o vztahu mezi koncentrací amoniaku a ostatními parametry.)

- Řešení konkrétních případů z praxe při ČOV – nitrifikace a denitrifikace u malých a větších zdrojů klasickými metodami a s podporou netradičních způsobů sanitace – Ing. Karel Plotěný
(Komunální ČOV, vegetační ČOV, domovní ČOV – co funguje a co nemůže fungovat – příklady z praxe. Třeba ukázka toho, jak minimalizovat hodnoty dusíku na odtoku z objektu užívaného jen občas.)

- Elektrochemické čištění odpadních vod např. technologií OxFloc - Ing. Michal Došek
(Přehled metod používaných při čištění průmyslových a skládkových odpadních vod, klasické postupy i nové poznatky z praxe i výzkumných prací.)

- Čištění odpadních vod s vysokou koncentrací amoniaku pomocí imobilizované biomasy Anammox – Ing. Ondřej Škorvan
(Představení technologie podstatně šetřící náklady na odstranění dusíku z odpadních vod – jeden z postupů, jak snižovat energetickou náročnost ČOV.)

- Představení certifikované metodiky pro modelování energetických úspor a bilance nutrientů na ČOV – Ing. Ondřej Škorvan
(Optimalizací procesů lze ušetřit nemalé prostředky v nákladech ČOV. Někdy se požadavky na jednotlivé vlastnosti podporují a někdy jsou kontraproduktivní a je třeba hledat kompromisy mezi např. požadavky na odtokové koncentrace dusíku a požadavky na energii.)

- Dusík ve vzduchu a odstranění amoniaku ze vzduchu – Ing. Ondřej Unčovský
(Přehled technologií na odstranění amoniaku ze vzduchu – od klasických postupů, jako jsou pračky vzduchu, až po nejnovější výsledky výzkumu – fotokatalytickou oxidaci.)

Účastníci obdrží praktické pomůcky, jako je zobrazení možných změn ve formách dusíku a grafické zobrazení souvislostí mezi jednotlivými formami měřenými v rámci kontroly parametrů vypouštěných odpadních vod.

Termíny a místa:
03. 11. 2015 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
05. 11. 2015 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 ( obsazeno )

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek:

Vložné 1200 Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář)
- členové ASIOklubu 300 Kč
- členové ČKAIT, ČKA – 50 % z ceny vložného
- státní a veřejná správa 300 Kč (poplatek + 300 Kč pouze v případě požadavku na vypsání Certifikátu o akreditaci)
- zaslání sborníku 300 Kč (+ poštovné)

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT - 1 bod
- programu celoživotního vzdělávání ČKA - 1 bod
- vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., AK/I-30/2006).

Způsob platby:
Převodem na účet (číslo účtu: 2502440101/2600 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular . Pozvánku ke stažení/tisku najdete zde . Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.