Exkurze na ČOV ve firmě LIKO-S, a.s.

3. 12. 2015

No a proto, že jsem nechtěl své názory odpálit jen tak podle pocitů, dohodl jsem si schůzku na místě a udělal jsem dobře. Potkal jsem tam, mimo jiné, s pár inspirujícími a nadšenými lidí a získal, vedle samotného předmětu návštěvy, hned několik dalších impulzů, jako je uvědomění si významu příjemného pracovního prostředí, využití interaktivní příčky nebo z jednacího prostoru viditelné pisoáry jako součást interiéru.

LIKO-S, a.s.

V tomto konkrétním případě je prioritní pro řešení nakládání s odpadními a srážkovými vodami vytvoření příjemného mikroklimatu, a to jak v okolí budovy, tak uvnitř. Díky samotné vodě, vegetaci a náplni biofiltrů na střeše i na plášti budovy se z potenciálního místa pro vznik tzv. tepelných ostrovů (místa se zvýšenou teplotou) stalo naopak místo s příjemným klimatem, a to i v době tropických dnů. Tuto funkci plní zařízení beze zbytku, jak se i ukázalo v letošní vlně veder, kdy i v době největších veder se teplota v místnosti pohybovala kolem 24 C.

LIKO-S, a.s.

Vedle teplotních efektů majících vliv na mikroklima se řešení snaží i o kombinaci s čištěním odpadních vod a jejich recyklací a úplnou likvidací odparem bez vypouštění do vod podzemních nebo povrchových (tedy alespoň po co nejdelší část roku). Výhodou v tomto konkrétním případě pak je možnost odčerpání přebytku předčištěné vody do splaškové kanalizace, tedy pokud se nenajde jiné řešení (např. dostatečná plocha pro závlahu).

Po stránce technologické je čištění vod z objektu řešeno anaerobním předčištěním v soustavě jímek (v podstatě anaerobní přepážkový reaktor) s teoreticky dostatečným objemem a akumulací. Na anaerobní předčištění odstraňující znečištění organickými látkami navazuje horizontálně protékaný vícevrstvý filtr s vegetací, umístěný na střeše a vertikální filtr tvořený nádobami naplněnými filtračním materiálem zavěšenými na stěně budovy. Předčištěná voda je shromažďována v čerpací jímce a je tak možné vodu vícenásobně recirkulovat a experimentovat s odstraněním různých forem dusíku. Zařízení, tak jak je pojato, je i zkušebním zařízením umožňujícím ověřit si různé kombinace provozování, což dává možnosti dořešit nebo ověřit si některé, na první pohled diskutabilní detaily, např. zimní provoz nízkého horizontálního filtru na střeše (uvažuje se se zateplením filtru) nebo detaily bezkonfliktního bezzápachového přechodu z horizontálního na vertikální filtr, nebo podmínek, za kterých bude zařízení denitrifikovat. Obdobně pak i optimalizovat provoz závlahy zeleně na fasádě ve vztahu k provozování jezírek a jejich udržování bez trofizačních efektů.

LIKO-S, a.s. _ jednotlivé části čistírny

V každém případě se jedná o zajímavý experiment, nad jehož realizací již určitě přemýšlel nejeden vizionář a nakonec ho vzdal kvůli nemožnosti experimentovat na dodávce pro cizího zákazníka, nebo kvůli předpokládaným technickým nebo legislativním problémům. V tomto případě se však sešlo hned několik faktorů, které umožnily zrealizování nápadu – předmět zájmu firmy, pro věc nadšený management a především vizionářský investor.

Teď je třeba využít příležitost, dotáhnout detaily a dovést řešení do úspěšného konce a mít tak k dispozici ověřené řešení, které by rozšířilo možnosti architektů při řešení průmyslových i obytných objektů a zároveň podpořilo i trendy počítající s vodou, jako významným, ale zatím opomíjeným prvkem při realizacích nízkoenergetických a pasivních budov.

Otázkou, která možná nakonec padne, bude, zda nebude ekonomičtější, méně extenzivní, méně komplikovanější a méně konfliktní vodu vyčistit na nějakém klasickém typovém výrobku, dobře skrytém, a až vyčištěnou vodu (v kombinaci se srážkovou vodou) pak použít na vytvoření obdobného řešení pláště budovy pro vytvoření příjemného mikroklimatu jako je v tomto případě.

Ing. Karel Plotěný