Exkurze na kořenové čistírny v Rakousku

4. 10. 2012

V Rakousku jsme si prohlédli:

1. Kořenovou ČOV v obci Ebergersch (Gemeinde Lichtenau) pro 65 EO. Technologie zahrnovala septiky s 3 komorami, dvě kořenová pole sériově zapojená s vertikálním protékáním. Návrh vycházel z předpokladu 5 m 2 /1EO. Mocnost lože 700 mm se štěrkem s frakcí 4-8 mm. Součástí kořenovky bylo kalové pole pro stabilizaci kalů ze septiku dimenzované 0,4-0,5 m 3 /1EO.

kořenová ČOV 01

2. Kořenovou ČOV v obci Sonndorf (Gemeinde Burgschleinitz) projektovanou pro 130 EO, provozovanou pro 65 EO. Technologie byla složena z tříkomorového septiku, každá komora projektována na 10 m 3 , 3 paralelní pole á 5x25m s vertikálním průtokem, dočištění na horizontálním poli-kanálu cca 3x80m, vyústění bylo do zásakového mokřadu.

kořenová ČOV 02

3. Třetí navštívenou byla ČOV v obci Harmannsdorf projektovaná pro 4600 EO, provozovaná pro 3500 EO. Jednalo se o klasickou biologickou čistírnu, kde kořenová pole byla navržena jako dočišťovací stupeň. Akumulační rybníček o objemu 250m 3 , z něhož jsou zaplavována dvě kořenová pole o rozloze 1200 m 2 s vertikálním průtokem a která garantují dodržení vypouštěcích limitů do povrchových vod.

kořenová ČOV 03

Exkurze proběhla 20. září 2012 v rámci projektu ANASEP a hlavním organizátorem bylo VUT ve spolupráci s rakouskou projekční firmou DI Kraner ZT GmbH. Za ASIO se zúčastnili Oldřich Pírek, Mirek Plotěný a Darina Vinklárková.

Projekt ANASEP řeší akutní problém vzniklý vydáním nové legislativy, zejména Nařízením vlády 416/2010, kterou byly zpřísněny požadavky na vypouštění do vod podzemních. Dosažení těchto požadavků je problematické zejména tam, kde není možné nebo vhodné použít aerobní biologické čištění tj. u objektů s velkým kolísáním produkce znečištění nebo dokonce sezónním provozem. Zpřísněné požadavky mají své opodstatnění – nízký obsah nerozpuštěných látek kvůli kolmataci a nebezpečí znehodnocení území z hlediska infiltrace a přísnější požadavek na odstranění dusíku pak z hlediska kvality pitné vody.

Stávající nejčastější řešení, septik a zemní filtr, buď není schopno požadovaných hodnot dosáhnout, případně nejsou na lokalitě odpovídající prostorové možnosti. U zemních filtrů je navíc také problém s jejich kolmatací, pokud unikají nerozpuštěné látky ze septiku. Projekt tedy řeší jak problematiku předčištění, tak různé způsoby dočištění – v rámci projektu mají být navrženy a odzkoušeny na poloprovozních zařízeních..

Cílem projektu je vývoj a ověření ekonomicky dostupného zařízení schopného na principu kombinace mechanického, biologického anaerobního předčištění a dalších nových fyzikálně-chemických postupů, zabezpečit splnění zvýšených požadavků na odstranění nutrientů (N a P) a nerozpuštěných látek z odpadních vod (OV) z objektů s velkými rozdíly v denní produkci OV. Originalita zařízení spočívá v tom, že jsou k čištění komunálních vod navrženy technologie, které jsou funkční i u objektů s nerovnoměrnou nebo dokonce přerušovanou produkcí a v tom, že tyto technologie by měly za ekonomicky únosných podmínek dosáhnout stejného účinku odstranění znečištění jako technologie dnes obvykle používané – technologie využívající aerobní biologické procesy. Řada těchto technologií – využití nanomateriálů a elektro-chemických metod je pak originální a umožňuje i vznik chránitelného duševního vlastnictví.

Projekt Dočištění je zaměřen na zvýšení účinnosti čištění odpadních vod v zemních filtrech, kořenových čistírnách a biologických nádržích. Plně využívá poznatky, které byly získány dříve v rámci řešení jiných výzkumných projektů, kdy byla zjištěna celá řada problémů, které využívání extenzivních technologií doprovázejí. Tyto problémy jsou buď konstrukčního charakteru, nebo jsou způsobeny nevhodnou volbou technologie či nesprávným způsobem provozování. K výzkumu problematiky bude využito laboratorních a poloprovozních modelů i reálných lokalit. Na reálných lokalitách jsou aplikovány a zkoušeny nové technické a technologické prvky a preparáty.

V rámci projektu bude probíhat výzkum optimálního složení bakteriálních preparátů, které budou velkou měrou přispívat ke zlepšení problémů s kolmatací filtračních náplní zemních filtrů a kořenových čistíren a v neposlední řadě rovněž k vylepšení a stabilizaci výsledků vzorků odpadních vod na odtoku. Výzkum bude vyhodnocován pomocí terénních měření a odběrů vzorků odpadních vod ve vhodně zvolených profilech. Odebrané vzorky odpadních vod budou analyzovány v laboratořích VÚV (viz kapitola 6.1.3.), které provádějí analýzy odpadních vod pravidelně a zcela rutinně. Účelem tohoto projektu je vývoj nových technologických prvků a preparátů a následné ověření těchto prvků a preparátů na reálných lokalitách, tzn. výzkum dopadu těchto technologických prvků a preparátů na účinnost čištění, omezení kolmatace filtračních náplní apod. Tyto nové technologické prvky a preparáty přispějí ke zvýšení účinnosti čištění extenzivních technologií a také k prodloužení doby jejich použitelnosti.

Cílem navrhovaného projektu je v první řadě využití skrytého potenciálu extenzivních technologií čištění odpadních vod, dále pak zvýšení účinnosti čištění a odstranění některých problémů spojených s jejich využíváním (zejména problematika kolmatace filtračních náplní). Realizace jednotlivých výstupů by měla vést nejen k uznání extenzivních technologií jako ekvivalentu ke klasickým mechanicko-biologickým (aktivačním) čistírnám odpadních vod, ale také ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí a tím ke zlepšení kvality vod v tocích v České republice. Cílem projektu pro spolupracující podniky je vývoj nových technologických prvků a biologických preparátů a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu.

Mgr. Darina Vinklárková