Festival architektury

12. 2. 2020

Festival architektury se stane místem setkání otevřeného dialogu odborníků napříč obory, které přímo ovlivňují proces výstavby.

Na Festivalu architektury najdete i ASIO. Můžete se těšit na přednášku Ing. Karla Plotěného a Ing. Ondřeje Praxe na téma "Je použitá voda odpad?". V rámci festivalu budou vystavené i naše zasakovací rošty AS-TTE pro prospustné povrchy, které jdou ruku v ruce s vizí modrozelené infrastruktury .

Festival architektury - Nejvýznamnější jména a projekty udržitelné architektury po d jednou střechou!

26.-29.2.2020, výstaviště Brno, pavilon V 

Historicky poprvé se setkají čeští architekti, projektanti a stavitelé nad komplexním tématem udržitelné architektury. Segment stavitelství čelí zásadní výzvě odpovědnosti za hospodaření se zdroji, ochra nu biodiverzity a adaptaci budov i celých měst na změnu klimatu.

Program každého dne je rozdělen do šesti základních bloků, které se zabývají tématy zelená infrastruktury , hospodaření s vodou , nakládání s odpady a využití recyklace, zdroje a  využití energií , stavební inovace a definice udrži t elné architektury. Inspirující příklady z praxe představí nejlepší odborníci z Če ska, Slovenska i Rakouska. Přednášky jsou přizpůsobeny jednotlivým cílovým posluchačům, kterými jsou první den festivalu zástupci odborné veřejnosti a druhý den zejména pak zástupci státní správy i developmentu. Zbývající dva dny události jsou zcela otevřeny široké veřejnosti. Návštěvníkům z řad stavebníků festival osvětlí základní principy udržitelné výstavby a to v kontextu budoucnosti výstavby zaměřené na dosažení stanovených cílů EU pro období do roku 2030 i 2050 a využití hospodárnosti zdrojů. Zástupci města Brna přiblíží posluchačům adaptační strategii, plán snižování emisí oxidu uhličitého a výsledky již zavedených opatření na změnu klimatu.

Součástí festivalu jsou nejen odborné přednášky, ale také diskusní kulaté stoly vedené odborníky, kde bude možné získat i předat informace či získat zpětnou vazbu na již prováděné projekty. Účast přislíbila i řada firem, které zde odprezentují svá technická řešení a nástroje či metodiky pro řešení adaptačních a mitigačních opatření. Technologičtí partneři a výzkumné instituce na festivalové ploše představí hned několik unikátních workshopů - například ukázku stavebních prací realizovaných za pomocí datových modelů přenesených rozšířenou realitou nebo robotický aditivní velkoformátový 3D tisk stavebních celků.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí, České komory architektů a města Brna.

Více informací: www.festival-architektury.cz