I průmyslová lakovna ze Vsetínska čistí odpadní vody

11. 5. 2020

Čistírny odpadních vod

Lakovna HAJDÍK a.s. však nejen lakuje, ale i vyvíjí a vyrábí. Je známá např. svou produkcí „nejluxusnějších“ plastových a kovových prvků do automobilů. S vývojem jednotlivých dílů nastala na jednu stranu přirozená expanze výroby, na druhou stranu však začaly vznikat společnosti s tím spojené vysoké náklady za odvoz odpadních vod. Tento stav nebyl finančně udržitelný, a proto se vedení společnosti rozhodlo investovat do chemicko-biologické čistírny odpadních vod .

Kvůli charakteru těžkých technologických vod z lakovny bylo nutné, aby proběhla předprojektová fáze – důsledné koagulačně-flokulační testy, a to včetně ověření biologické odbouratelnosti odpadní vody. ASIO TECH, spol. s r.o. připravila projektovou dokumentaci strojní a elektro-technologické části ve všech stupních. Chemická část díla je umístěna do stávajícího objektu, biologická linka je podzemní. Samotná technologie byla vytvořena z betonových prefabrikátů.

Obr. 1: Chemická linka

Obr. 2: Biologická linka

Těžké technologické odpadní vody z lakovny jsou svedené do chemické jednotky s objemovým výkonem Q=16 m 3 /den. Chemická linka funguje diskontinuálním systémem a v této části je odpadní voda zbavena hlavně těžko odbouratelných organických látek. Účinnost odstranění CHSK se pohybuje na úrovni 75 až 85 %. Do chemického reaktoru je dávkováno koagulační a flokulační činidlo a po chemické reakci vzniká chemický kal, který je odvodněn na kalolisu.

Předčištěná odpadní voda je gravitačně vedena do čerpací jímky , kde je smíchána se splaškovými odpadními vodami a poté přivedena do aktivační části. Vyčištěné odpadní vody jsou vedeny do zatrubněného recipientu. Kvalita odtoku splňuje NV - 401/2015 kategorie ČOV < 500 EO včetně sledovaných parametrů N a P.

Ing. Július Telek