Inovativní projekt pro účinnější koloběh uhlíku a nutrientů

23. 10. 2018

Brusel, 21. říjen 2018

1. září 2018 byl zahájen nový projekt, který hledá nové praktické cesty pro demonstraci udržitelného oběhového hospodářství uhlíku a nutrientů v komplexním zemědělsko-potravinářském řetězci.

Pokud Vás tento projekt zajímá, můžete se přihlásit pro odběr našeho zpravodaje, zde: http://eepurl.com/dJXG3Y . Tento zpravodaj vychází dvakrát do roka.

Vhodný management uhlíku (C), dusíku (N), fosforu (P) a draslíku (K) je důležitý pro udržení úrodné a zdravé půdy a zároveň umožňuje adekvátní růst a vývoj rostlin. V současné době v Evropské Unii pochází polovina dusíku a fosforu aplikovaného na pole z neobnovitelných zdrojů, jako např. fosfátové rudy nebo je vyráběna technologickými procesy, které spotřebovávají velké množství fosilních zdrojů, jako např. zemní plyn.

Odhaduje se, že se v Evropské Unii ročně v zemědělském sektoru použije 13,6 milionů tun dusíku a 1,8 milionů tun fosforu ve formě minerálních hnojiv a potravy. Nicméně využití dusíku v zemědělsko-potravinářském řetězci v Evropské Unii je neúčinné: na každých pět tun dusíku vloženého do systému, je získána pouze jedna tuna finálních produktů pro lidskou spotřebu. Obdobný případ platí i fosfor a draslík. Nízké využití těchto nutrientů společně s nedostatečnými postupy hospodaření s půdou vede ke ztrátě organické hmoty v půdách. To pro změnu vede k přebytečnému vnosu uhlíku a nutrientů do okolního prostředí a má za následek negativní vliv na půdu, vodu a ovzduší s nepřijatelnými náklady na ochranu životního prostředí a zdraví.

Lepší hospodaření s půdou, dobytkem a zemědělskými plodinami ve spojení s recyklací a znovuvyužitím uhlíku a nutrientů z kejdy, potravinářského odpadu a odpadní vody může pomoci tuto situaci změnit. Synergie mezi chovem hospodářských zvířat, pěstováním zemědělských plodin a zvýšenou úrodností půd (zejména ve smyslu využití uhlíku) může pomoci zachovat nebo dokonce vylepšit kvalitu povrchových a podzemních vod a ekosystémů, které jsou nezbytné pro zajištění potravinové bezpečnosti a zajišťují udržitelnost napříč zemědělsko-potravinářským řetězcem v Evropské Unii.

Projekt CIRCULAR AGRONOMICS ( cirkulární zemědělství ) přispěje k tvorbě evropského zemědělsko-potravinářského systému takovým způsobem, aby byl neoddělitelnou součástí cirkulární ekonomiky díky zlepšenému znovuvyužití surovin a recyklaci a znovuvyužití nutrientů, zatímco se bude zároveň zabývat souvisejícími environmentálními výzvami, jako jsou skleníkové plyny, emise amoniakálního dusíku do prostředí nebo zvýšené trofizaci vod v důsledku zvýšeného vnosu nutrientů do prostředí.

Projekt CIRCULAR AGRONOMICS se bude snažit těchto cílů dosáhnout interdisciplinárním přesahem s využitím výzkumných aktivit a testování praktických řešení těchto výzev v pěti pracovních balíčcích.

Cílem jednotlivých balíčků bude zvýšení koncentrace uhlíku v půdách tam, kde je deficitní; snížení přebytečného vnosu dusíku do prostředí, zejména v kontextu k emisím skleníkových plynů; a zvýšení recyklace fosforu z odpadních proudů napříč celým zemědělsko-potravinářským řetězcem. Vybrané případové studie představují různorodost biogeografických scénářů a environmentální výzvy přítomné v evropském zemědělském sektoru.

Navrhovaná řešení se zaměří na výrobu nových organických půdních kondicionérů zlepšujících hospodaření se zemědělskými plodinami a pastvinami optimalizací koloběhu nutrientů. Projekt se dále zaměří na minimalizaci emisí skleníkových plynů z chovu hospodářských zvířat a přispěje k valorizaci recyklovaných nutrientů a uhlíku efektivním nakládáním s kejdou, digestáty, potravinářskými odpady a odpadními vodami.

Zkušenosti z případových studií budou podpořeny důkladnou analýzou vlivů prostředí a plánem využití výsledků pro průmyslové partnery, což bude sloužit spolu s marketingovou propagací aktivit projektu zainteresovaným stranám k zajištění vlivu výstupů projektu a povede k dlouhodobé životaschopnosti navrhovaných řešení a jejich integraci do evropské politiky.

ASIO, spol. s r.o. vede jednu ze šesti případových studií v rámci projektu. Tato případová studie zahrnuje Jihomoravský kraj jako příklad teplého kontinentálního klimatu se zemědělstvím a chovem dobytka a přítomností potravinářského průmyslu. Výzvou je zde významně snížit vysoké ztráty nutrientů z produkce potravin a potravinářských odpadů a zajištění recyklace těchto produktů. Demonstrační studie bude prováděna přídavkem produktů bohatých na uhlík na zemědělská pole. Těmito produkty budou odpadní látky z potravinářského průmyslu (zejména mlékárenský průmysl). Testovacími plodinami budou kukuřice a ozimá pšenice. ASIO bude navíc v rámci projektu vyvíjet inovativní technologii membránové separace s využitím nanovlákenných membrán a ověřovat ji v mlékárenském průmyslu.

CIRCULAR AGRONOMICS je konsorcium 18 členů. Projekt je financován z Evropské Unie v rámci Horizon 2020 s grantovou smlouvou 773649.

Konsorcium:

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES , Španělsko

KWB KOMPENTENTZZENTRUM WASSER BERLIN GEMEINNUTZIGE GMBH, Německo

WAGENINGEN UNIVERSITY RESEARCH , Nizozemí

INSTITUT FUR AGRAR-UND STADTÖKOLOGISCHE PROJEKTE AN DER HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN (IASP) , Německo

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN , Německo

HOEHERE BUNDESLEHR- UND FORSCHUNGSANSTALT FUER LANDWIRTSCHAFT RAUMBERGGUMPENSTEIN , Rakousko

CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT AGROALIMENTARI-UPC-IRTA , Španělsko

TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY , Irsko

FONDAZIONE CRPA STUDI RICERCHE , Itálie

THE RURAL INVESTMENT SUPPORT FOR EUROPE FOUNDATION , Belgie

SOGESCA s.r.l. , Itálie

PONDUS Verfahrenstechnik GmbH , Německo

EMA DEPURACIO I ENGINYERIA DE L'AIGUA SL , Španělsko

Nutrients Recovery Systems , Belgie

Eastern Africa Farmers Federation , Keňa

ASIO, spol. s r.o. , Česká republika

Soepenberg Fertilizers BV , Nizozemí

Agroscope , Švýcarsko

Pro více informací kontaktujte:

Dr. Victor Riau

victor.riau@irta.cat

@CircularAgro