Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod?

27. 5. 2016

Tak, jako i v ostatních oborech, pokud chcete najít profesionální řešení, tak tím asi nejefektivnějším nebude nějaké universální řešení. Pomoci v tom, jaké řešení vybrat Vám může pomoci přehled čistíren odpadních vod dodávaných firmou ASIO, spol. s r.o. s tím, že si můžete vybírat mezi čistírnami určenými pro vypouštění vyčištěných vod do vod povrchových nebo do vod podzemních . Podle zvolených kritérií jako kontinualita provozu, potřeba el. energie nebo možnost využití stávajících objektů a podle toho, zda upřednostníte klasické vodoprávní řízení nebo ohlášení můžete dále optimalizovat svůj návrh tak, aby jste si vybrali tu variantu, která nejvíce vyhovuje právě Vám a podmínkám na Vaší lokalitě.

domovní ČOV _ rozhodovací schéma

domovní ČOV _ rozhodovací schéma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud v dané lokalitě není možnost připojit se na veřejnou kanalizaci, nastává majitelům nemovitosti povinnost vybrat si, jak s odpadní vodou naložit. Dříve či později dojde řeč i na domovní čistírnu odpadních vod a to, jak si vybrat tu správnou. Na trhu je k prodeji nepřeberné množství typů a variant domovních čistíren, proto bývá často velmi obtížné se v nabídce zorientovat. Je hned několik cest, jak dospět k rozhodnutí. Nutno podotknout, že ne vždy bude pro konkrétní lokalitu jednoznačná jen jedna varianta, protože bude vždy záležet na tom, co budeme při rozhodování preferovat (cenu, provozní náklady, bezproblémovost při provozu).

čistička odpadních vod AS-VARIOcomp K

Pro snazší výběr jsme Vám připravili názorná rozhodovací schémata a je třeba si také předem odpovědět na následující otázky:

1. Pro jakou nemovitost čistírnu potřebuji? Pro trvale obydlený rodinný dům nebo pro chalupu, kam jezdím pouze jednou za čas?

a) Pro trvale obývané rodinné domy se hodí a nejčastěji používá aktivační domovní ČOV (bakterie, které čistí vodu, jsou ve formě vloček a čistírna je provzdušňovaná), jejíž výhodou je především nízká cena a nevýhodou to, že je třeba se o ni více, či méně starat, a že nám bude více, či méně spotřebovávat elektrickou energii. Stejně tak můžeme použit sestavu septik + vertikální biofiltr , kde je výhodou bezproblémovost provozu (septik se může vyvážet i jednou za několik let a dál není potřebné něco s ČOV dělat), naopak nevýhodou je díky větším rozměrům zařízení vyšší cena (přepočteno na cenu za m³ vyčištěné vody se s klasickou ČOV cenově srovná cca po 20 letech). Roli v rozhodování mezi těmito možnostmi mohou hrát spádové poměry na pozemku – pokud je pozemek ve svahu, pak je sestava septik + filtr bez nároků na elektrickou energii. Naopak, pokud je nutné na filtr čerpat, pak je obvykle lepší (pokud silně neupřednostňujete právě tu bezproblémovost) použít aktivační ČOV.

b) Problém s použitím aktivačních čistíren může nastat u  chat, chalup aj. objektů, kde nejsme pořád . Aktivační domovní čistírna totiž potřebuje ke správné funkci pravidelný přítok nových odpadních vod a aeraci (pravidelný = nepřerušený na delší období), což u chat, kam jezdíme nahodile, nelze vždy zajistit a navíc je nesmyslné, aby ČOV běžela i bez naší přítomnosti po několik týdnů naprázdno. Pokud jezdíme na chalupu pravidelně, např. každý víkend, bude aktivační čistírna fungovat a můžeme ji zahrnout do svých úvah. Pokud však jezdíte nahodile, párkrát do roka, nebude čistírna dobrou volbou a uživatelé s ní budou mít zbytečné potíže. Pro takové situace je mnohem vhodnějším řešením buď bezodtoká jímka, nebo septik v kombinaci s vertikálním nebo zemním filtrem.

2. Jaké vody budu čistit?

Před rozhodováním se o typu čistírny si musím udělat jasno v tom, jak budu řešit hospodaření s vodou v domě. Jestli budu vypouštět všechny vody na čistírnu, nebo je budu dělit a vypouštět jen některé. Například při použití kompostovacích toalet nebude odpadní voda obsahovat moč a exkrementy, čímž pádem by bylo nesmyslné používat aktivační čistírnu; v případě, že nepůjdou do odpadních vod ani zbytky z kuchyně, pak na čištění odpadních vod stačí např. velmi jednoduchý septik a filtr. Někdy bude třeba z důvodů dosažení odtokových parametrů oddělit moč. V těchto případech by pak řešení mělo být směřováno raději k technologiím s nárůstovými kultrurami, tj. např. k biofiltrům.

3. Kolik osob bude trvale napojeno na čistírnu? Tj. jak velkou čistírnu vlastně potřebuji?

Jedná se nám o počet tzv. ekvivalentních obyvatel (EO), tj. osob, které budou k čistírně trvale napojeni. Jeden EO odpovídá průměrnému množství 120-150 litrů odpadních vod za den a znečištění 60 g BSK 5 za den.
Protože čistírna krátkodobě zvládne i velké přetížení, není potřeba započítávat občasné návštěvy. Pokud bychom toto udělali, hrozilo by nebezpečí, že čistírnu zbytečně naddimenzujeme a ta pak nebude správně fungovat.
Počet osob (EO), pro který je čistírna určena, stanovuje její výrobce. Obvykle se jedná o určité rozmezí, např. 2-6, 2-4 apod.

V případě nerovnoměrného zatížení v průběhu roku se požadavky na parametry pro vypouštění stanovují podle průměrného počtu osob. Tj. velikost podle počtu osob, které tam bydlí po delší období, a požadavky hodnoty pro vypouštění podle ročního půměrného zatížení ČOV.

4. Jaké mám legislativní možnosti - povolení nebo ohlášení?

Jedna možnost je jít cestou klasického vodoprávního řízení – tj. projektant navrhne řešení a odtokové parametry a vodoprávní úřad vydá vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s vodami, ve kterém určí požadavky na kvalitu vypouštěné vody.
Druhou možností je využít možnosti ohlášení stavby. V tomto případě vybere projektant pro danou lokalitu a účel čistírnu vhodné třídy a tu osadí k domu. Úřad pak ohlášení akceptuje nebo neakceptuje, případně přehodí řízení na cestu klasického vodoprávního řízení.
V rozsahu dokumentace a potřebě vyjádření se dotčených subjektů není mezi vodoprávním řízením a ohlášením podstatný rozdíl (ani z hlediska nákladů). Rozdíl je v tom, jak probíhá kontrola provozu – u ohlášených čistíren je nutno si jednou za dva roky nechat provést revizi revizorem, u povolených pak odebrat vzorek (důležité z hlediska nákladů je, kolik vzorků bude požadováno v rozhodnutí – ideální tedy je, aby jich úřad požadoval co nejméně – tj. nejoptimálnější je, pokud je v rozhodnutí uvedeno "jednoduchý prostý 1x ročně"). Podle toho, co je v konkrétním rozhodnutí, je pak výhodnější ohlášení nebo vodoprávní povolení. Nespornou výhodou ohlášení je to, že není časově omezeno, a tak ho máte napořád a nemusíte např. po deseti letech žádat o prodloužení povolení.

5. Jaké mám možnosti pro vypouštění vyčištěné odpadní vody?

Požadavky na vypouštění do toků jsou obvykle mírnější a tak vyhoví většina čistíren. Obvykle stačí jen ukazatele - CHSK Cr , BSK 5 a NL (hodnoty se uvádí v mg/l). Na druhou stanu musíte většinou řešit, pokud nesousedíte s vodním tokem, zřízení věcných břemen u pozemků, které křížíte, a musíte s Povodím řešit vtokový objekt. Co se týče ohlašování, tady většinou vystačíte s kategorií I. Pokud však čistírna nazajistí dosažení NEK, budete muset navrhovat kategorii II (což znamená i zohlednění parameru amoniakálního dusíku) nebo v případě speciálních požadavků i kategorii III kvůli zohlednění celkového dusíku a fosforu.

V případě zasakování vás naopak nemine získání posudku hydrogeologa, podle kterého pak postupujete z hlediska způsobu zasakování a z hlediska požadavků na hygienizaci vypouštěných vyčištěných vod. Dále pak musíte počítat s tím, že vámi zvolená čistírna musí dosahovat i dalších parametrů, zejména vztahujících se k různým formám dusíku: čistírny do 10 EO - amoniakální dusík, čistírny nad 10 EO - celkový dusík.

V případě ohlašování je zařazování do tříd prováděno projektantem na základě "Prohlášení výrobce o vlastnostech výrobku", které vám je výrobce povinen poskytnout. V případě vodoprávního řízení je pak rozhodující návrh projektanta, tj. to, jakým způsobem výrobek použije (popřípadě po konzultaci s výrobcem). "Prohlášení výrobce" je v tomto případě dokladem o bezkonfliktním použití z hlediska bezpečnosti, stability a elektromagnetické kompatibility.

6. Je možné použít vyčištěnou odpadní vodu na závlahu

Z hlediska vodoprávního je zatím ze strany vodoprávních úřadů na závlahu i vyčištěnou odpadní vodu pohlíženo jako na vypouštění do vod podzemních – to proto, že může dojít k průsaku do vod podzemních. Což je hodně zjednodušující pohled, neboť po tom, co je k dispozici posudek hydrogeologa, který je v těchto případech vyžadován, je možné navrhnout s ohledem na místní podmínky i jiná stejně bezpečná (dokonce i bezpečnější) řešení – například podpovrchovou kapkovací závlahu .

Podpovrchová kapková závlaha je zatím nepříliš známým způsobem likvidace vyčištěné odpadní vody. Jedná se vlastně o bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku kvalitních biologických septiků a umělých i přírodních čistíren odpadních vod. Vyčištěná odpadní voda je hadicemi umístěnými pod zemí rozváděna z akumulační nádrže přímo do půdy a slouží k závlaze např. trávníků, čímž je voda efektivně likvidována po celé vegetační období rostlin. Přes zimu se systém nepoužívá - v případě potřeby je tedy nutno akumulační nádrž nechat vyvézt.

7. Co dalšího lze ještě zohlednit?

a) rozměry ČOV – rozměry a hmotnost čistírny je potřeba vzít v úvahu zejména tehdy, pokud plánujeme provést montáž svépomocí. To dnes volí řada majitelů, protože zabudování domovní ČOV není nijak náročné.

b) spotřeba elektrické energie – patří mezi provozní náklady, se kterými se zkrátka musí počítat. Proto některým zákazníkům záleží při výběru i na tomto aspektu.

c) víko – vyplatí se zvážit, zda potřebujeme víko pochůzné, či nám stačí nepochůzný poklop. Vzhledem k umístění ČOV (např. v blízkosti domu) může záležet i na barvě nabízených poklopů (např. zelený poklop nebude v trávníku nijak výrazný, dobře může vypadat i poklop imitující kamennou dlažbu).

d) kvalita plastového materiálu – někteří výrobci se snaží ušetřit, mj. i na plastu, z kterého je čistírna vyrobena. To může být pro zákazníka rizikové zejména při následném obsypání zeminou a betonáži, kdy hrozí zborcení stěn nádrže. Přestavba je pak velmi finančně náročná.

e) požadavky na údržbu – určitě je vhodné si dopředu zjistit, kolik času nás bude stát budoucí údržba čistírny a jak „složité“ je provádění jednotlivých úkonů. Ne každý je technicky zručný a tak jistě upřednostní čistírnu s minimální potřebou obsluhy.

f) doporučení a reference – spokojenost a doporučení někoho známého může být důležitým faktorem při konečném rozhodnutí. Ptejte se proto těch, kteří již domovní čistírnu mají, na jejich zkušenosti, jistě Vám poskytnou cenné rady. Důležité informace Vám poskytnou i na příslušném Vodohospodářském úřadě – do budoucna si tím můžete ulehčit následný povolovací proces.

g) cena – přesvědčte se, že cena uvedená výrobcem je konečná – tj. v ceně jsou již zahrnuty úplně všechny komponenty, které jsou pro provoz potřeba. Někdy totiž nemusí být v ceně dmychadlo, poklop, nástavec nebo zaškolení obsluhy apod.

h) záruční a pozáruční servis – vždycky může nastat situace, že bude potřeba něco opravit nebo poradit. Je proto dobré mít ověřeno, že dodavatel domovní ČOV tyto služby zajišťuje a bude nám tedy v případě problémů k dispozici.

Zajímá vás, jak může vypadat konkrétní řešení? Podívejte se!

Mgr. Petra Kaderková

Postup při nákupu domovní čistírny odpadních vod