Jednotlivé druhy vod v domě a hospodaření s nimi

8. 5. 2013

V obytných budovách je možné se potkat s různými druhy vod, základní dělení je na vodu pitnou, užitkovou, odpadní a srážkovou. Cílem této části sborníku je podívat se na hospodaření s vodou s nadhledem jako na celek, a pak na jednotlivé druhy vod, případně se více zabývat těmi druhy, jejichž problematika je obvykle složitější.

Hospodaření s vodou obecně

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu, jehož součástí je jak pitná voda, tak i znečištěná, použitá voda. Způsob zacházení s použitou vodou pak přímo ovlivňuje i kvalitu a množství pitné vody, a to tím víc, čím je vody k dispozici méně nebo je jí přímo nedostatek. Proto se v poslední době se stále více prosazuje komplexní pohled na hospodaření s vodou v obytných budovách tzv. „Ekologická sanitace“.

Srážkové vody

Co se týká využití srážkových vod na dotaci spotřeby vody, také tady dochází ke změně myšlení a stále více nemovití srážkovou vodu využívá a to tak, že po mechanickém předčištění vodu akumuluje a čerpá do samostatného rozvodu užitkové vody. Přičemž existuje možnost doplnit do rozvodu užitkové vody vodu z rozvodu pitné vod. Musí při tom být dodržen požadavek ČSN, který stanoví, že doplnění musí být provedeno tak, že nemůže dojít ke smíšení pitné a užitkové vodu v rozvodu pitné vody.

Šedé vody

V současné době se při stavbě nových budov začínají stále více prosazovat ekologická i ekonomická hlediska, ke kterým patří také úspory pitné vody. Snížení spotřeby pitné vody je možné docílit více způsoby. Jednou z možností, jak ušetřit pitnou vodu, je využití šedé vody.

Mezi odbornou veřejností existuje již povědomí o možnosti dělení vod, přesto je zatím na tuto možnost nazíráno spíše jako na exotickou novinku nehodící se do našich „bohatých“ zemí. Je pravdou, že u nás je stále relativní dostatek levné vody a tak je využití těchto způsobů okrajovou záležitostí. S rostoucí cenou vody však svého uplatnění určitě dojde. Když si dáme otázku kde, v jaké oblasti, tak si musíme logicky odpovědět, tam kde se to nejvíce vyplatí. Tj. tam kde za nejmenší náklady dosáhneme největšího efektu. No a dojdeme k tomu, že z celé škály možností hospodaření s rozdělenými odpadními vodami se vedle oddělení moči jako perspektivní jeví oblast využití šedých vod a to zejména v hotelích, nemocnicích, administrativních budovách, sportovních a lázeňských centrech.

Domovní a malé ČOV jako základ decentrálních systémů

V řadě případů je nemožné nebo neekonomické napojit objekt na veřejnou kanalizaci. Řešení odpadních vod se pak bude ubírat decentrální cestou a čištění vod je pak třeba zahrnout do komplexního pojetí vody v domě o to spíše. Základním prvkem decentrálních systémů jsou domovní a malé čistírny řešící čištění odpadních vod z jednoho nebo více objektů. Pro zjednodušení povolování a kontroly byl uveden do praxe tzv. výrobkový přístup, který propojuje ověřování výrobků podle zákona o technických požadavcích na výrobky, s jejich povolováním. Tímto krokem by se měla eliminovat jedna z nevýhod domovních čistíren, a sice administrativní náročnost. Další nevýhodou uváděnou odpůrci domovních čistíren jsou problémy se zajištěním provozu. V současnosti je navržen nový systém dozorování čistíren „inspektory“ - osobami jmenovanými MŽP obdobný jako provádění technické kontroly u automobilů. Podle tohoto systému má být každá domovní čistírna zkontrolována minimálně jednou za dva roky. Vedle toho existuje klasický systém kontroly prováděné na základě vydaných rozhodnutí o nakládání s vodami. V budoucnu se uvažuje o tom, že by čistírny byly osazeny čidly pro sběr dat a data o provozu by byla odesílána na úložiště, ze kterého by bylo možno sladovat proces čištění. Tím by se eliminovala hlavní nevýhoda domovních čistíren. Na druhé straně mají domovní čistírnu řadu výhod a to zejména v souvislosti s konkrétní lokalitou. Mezi největší argumenty pro jejich použití je ekonomické hledisko v případě řešení osaměle stojících objektů a pak ekologická hlediska – snazší řešení co se týká recyklace vod a tak i snižování množství znečištění vypouštěného do prostředí.

Recyklace vod

Nový trend, sledující především ekologická hlediska. Technika je tak daleko, že umožňuje recyklovat použitou vodu, případně ji upravit tak aby byla využitelná bez vypouštění do kanalizace nebo prostředí. Již dnes je řada příležitostí, kdy se touto možností zabývat – objekty s nedostatkem pitné vody (vyčištěnou vodu je možné využít jako užitkovou) nebo objekty s nemožností vypouštět za ekonomicky přijatelných podmínek. V tomto případě je možné dosáhnou i bezodtokých řešení a lze při tom využít jak high-tech technologií, tak i přírodních extenzivních způsobů nebo jejich kombinace.

Závěr

S uplatňováním nízkoenergetického pohledu na domy a vývojem techniky umožňující recyklovat vodu a energie logicky poroste význam komplexního pohledu na vodu v domě. Zvýší se podíl využití dešťových vod, bude mít smysl recyklovat některé odpadní vody a nebude lhostejné to, že s vodou odchází i velká část energie do ní vložené [1]. Logicky tak, poroste podíl decentrálních řešení – obdobně jako při vytápění domů – a to i přes to, že se dá očekávat odpor globálních dodavatelů vody, tepla i elektřiny.

Ing. Karel Plotěný

Literatura

1. BARTONÍK, A., PLOTĚNÝ, K. Recyklace tepla v budovách – šedé vody. Sborník semináře Energie z odpadních vod. Brno: ASIO, spol. s r.o., 2011

Tento článek byl již v plném znění publikován ve sborníku k seminářům ASIO, spol. s r.o. „Srážkové a šedé vody aneb „colors of water““ (leden,únor 2013).