Kompaktní chemicko-biologická čistírna odpadních vod v Orlických horách

1. 2. 2022

Čistírny odpadních vod

V závodě FrostFood v Rokytnici v Orlických horách se denně vyrábí mnoho produktů jako například ovocné knedlíky, pizza, bulky, … Denní produkce odpadních vod je velice proměnlivá, ale maximálně je 42 m 3. Odpadní voda obsahuje kusy knedlíků, ovoce, zeleniny a v rozpuštěné formě hlavně škrob. Před několika lety, ve výrobním závodě, probíhala masívní investice do rozvoje a stávající čištění odpadních vod bylo nevyhovující.

Spolu s investorem jsme začali před dvěma lety pracovat na projektové dokumentaci pro kompletní výstavbu nové chemicko-biologické čistírny odpadních vod. Byla vypracována dvoustupňová projektová dokumentace technologické i stavební části.

průmyslová čistírna odpadních vod _ FrostFood

Jakou technologii jsme zvolili?

Investor je povinný splnit Kanalizační řád, k čemuž potřebuje chemicko-biologickou předúpravu odpadních vod. Klíčovým faktorem při návrhu této čistírny byla kvalitní předprojektová příprava v podobě několikadenního odběru odpadních vod a následné vykonání koagulačně-flokulačních testů. Největší výzvou bylo navrhnout čistírnu odpadních vod na správnou hydraulickou kapacitu. Ve výrobním závodě produkují odpadní vodu hlavně po procesu „CIP“. U tohoto projektu, kvůli dispozici čerpací šachty, jsme využili velký objem i pro akumulaci odpadních vod. Od čerpací stanice probíhá mechanické úprava na rotačním sítu a odpadní voda dále gravitačně protéká přes chemickou předúpravu. V této sekci se automaticky upravuje hodnota pH, v další koagulace a v poslední sekci finální flokulace. Pro separační stupeň jsme zvolili flotační jednotku AS-FLOT. Chemicky předupravená odpadní voda putuje do biologického stupně. Vyčištěná voda se vypouští do veřejné kanalizace, kde místní ČOV dočistí zbytkové znečištění. Chemický a biologický přebytečný kal se akumuluje v kalovém nádrži a následně se odvodňuje na AS-DEHYDRÁTORU . Montáž celé technologie včetně elektra trvala přibližně 7 týdnů. Automatický chod ČOV zabezpečuje řídicí systém EATON se vzdáleným přístupem.

průmyslová čistírna odpadních vod _ FrostFood

Jaké kvality jsme dosáhli?

Odpadní voda na nátoku do ČOV je velmi silně znečištěná. Byly naměřeny koncentrace CHSK Cr na úrovni 2000 mg/l, koncentrace BSK 5 v intervalu 700–1150 mg/l. Nerozpuštěné látky se pohybovaly kolem 1000 mg/l a extrahovatelné látky kolem 300 mg/l. Po úpravě, odpadní voda, obsahovala do 800 mg/l CHSK Cr , parametr BSK 5 se pohyboval do 400 mg/l, nerozpuštěné látky do 50 mg/l a extrahovatelné látky do 10 mg/l. U sušiny kalu po odvodnění jsme dosáhli hodnoty více než 16 %.

Na realizaci díla se podílely dva subjekty: technologickou část realizovala společnost ASIO TECH, spol. s r.o., stavební část realizovala firma Stylbau, s.r.o. Pro technologické vybavení jsme volili jen špičkové dodavatele z oboru, nainstalovali jsme ponorná čerpadla KSB, rotační síto od firmy VODATECH a další velké komponenty technologie jsou výrobkem ASIO TECH, spol. s r.o.

Ing. Július Telek