Kontejnerová čistírna odpadních vod pro mlékárnu

25. 10. 2022

Potravinářský průmysl

Z přípravy mléka a následné výroby například sýrů polotovarů se produkují odpadní vody se silným znečištěním a zvýšeným obsahem solí. V závodě Laktosu v Krásné hoře nad Vltavou se denně vyrábí velké množství mléčných produktů. Denní produkce odpadních vod je velice proměnlivá a aktuálně se pohybuje kolem 30 m3 denně. Odpadní voda obsahuje zbytky sýrů, část mléka a oplachy, které jsou vedeny na chemickou předúpravu. Před několika lety ve výrobním závodu probíhala masívní investice do rozvoje výrobních kapacit a podnik dlouhodobě překračoval limity stanovené provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod. Městská čistírna odpadních vod tyto mlékárenské vody dále nemohla pojmout bez předčištění.

Spolu s investorem jsme začali před dvěma lety pracovat a tvořit nejlepší řešení jejich problému. Jednalo se o poměrně zastavěný areál a investor měl velké plány s dalšími nevyužitími prostory. Z toho důvodu jsme plánovali kompaktní řešení do standardizovaného kontejneru. Následovali práce na projektové dokumentaci pro předčištění odpadních vod. Byla vypracovaná dokumentace pro provedení stavby a následoval výběr zhotovitele.

mlékárna Laktos _ čistírna odpadních vod _ ČOV

Jakou technologii jsme zvolili?

Investor je povinný splnit Kanalizační řád, k čemuž potřebuje mechanicko-chemickou předúpravu odpadních vod. Klíčovým faktorem při návrhu této čistírny byla kvalitní předprojektová příprava v podobě několikadenního odběru odpadních vod a následné vykonání koagulačně-flokulačních testů. Největší výzvou bylo navrhnout čistírnu odpadních vod na správnou hydraulickou kapacitu. Ve výrobním závodu produkují odpadní vodu hlavně po procesu „CIP“. U tohoto projektu jsme kvůli omezeným možnostem využili stávající lapol a předělali jsme jej na čerpací jímku s havarijním přepadem do veřejné kanalizace. V této jímce jsou osazeny kalová čerpadla, která dopraví odpadní vodu na mechanické předčištění, kde se zachytí zbytky z výroby. Tato voda je dále vedena gravitačně do akumulační jímky, která je homogenizovaná pomocí ponorného míchadla. Akumulační jímka je součástí podzemní nádrže, která je dělena na 2 části, druhá část je akumulační nádrž pro havarijní stavy. Táto část je využita jen ve výjimečných případech, když nastane ve výrobním procesu nečekaná havárie. Odpadní voda je dále čerpaná na trubkový směšovač, kde probíhá chemická úprava vody. V této sekci se automaticky upravuje hodnota pH, v další části koagulace a v poslední sekci finální flokulace. Jako separační stupeň jsme zvolili flotační jednotku AS-FLOT.

Dle původního návrhu chemicky vyčištěná odpadní voda měla gravitačně putovat do veřejné kanalizace. Po vícero jednáních s provozovatelem městské čistírny byly kladené vyšší nároky na způsob odvádění vyčištěných odpadních vod. Proto investor byl donucen vybudovat akumulační jímku vyčištěných vod, ve které musel doupravit hodnotu pH vody a řízeně ji čerpat do kanalizace. Kromě toho provozovatel vyžádal přenos některých provozních dat do velína městské ČOV pomocí systému FIEDLER. Výše zmíněná jímka je míchaná aeračním systémem. Chemický kal se akumuluje v kalové nádrži a následně se likviduje smluvním partnerem investora.

Mechanické předčištění, chemická úprava, flotační jednotka, chemické hospodářství, rozvaděč a dmychadla jsou umístněný ve dvou kontejnerech. Tyto kontejnery jsou plně zateplený z vnitřní strany a jsou v nich namontovány otvory pro odvod znečištěného vzduchu. Pro případ snížené teploty jsou v kontejnerech taky instalovány přímotopy. Montáž celé technologie včetně elektra trvala přibližně 7 týdnů. Automatický chod ČOV zabezpečuje řídicí systém EATON se vzdáleným přístupem.

mlákárna Laktos _ čištění odpadních vod

Jaké kvality jsme dosáhli?

Odpadní voda na nátoku do ČOV je velmi silně znečištěná, byly naměřeny koncentrace CHSK Cr na úrovni 4000 mg/l, koncentrace BSK 5 3000 mg/l. Nerozpuštěné látky se pohybovaly kolem 1500 mg/l a extrahovatelné látky kolem 600 mg/l. Po úpravě odpadní voda obsahovala do 2000 mg/l CHSK Cr , parametr BSK 5 se pohyboval do 1000 mg/l, nerozpuštěné látky do 600 mg/l a extrahovatelné látky do 50 mg/l. Těchto odtokových parametrů dosahujeme stabilně a odstranilo se riziko inhibice aktivace na městské ČOV.

Na realizaci díla se podílely dva subjekty: technologickou část realizovala společnost ASIO TECH, spol. s r.o. , stavební část realizoval investor sám. Pro technologické vybavení jsme volili jen špičkové dodavatele z oboru, nainstalovali jsme ponorná čerpadla KSB , rotační síto od firmy VODATECH a další velké komponenty technologie jsou výrobkem ASIO TECH, spol. s r.o.

Ing. Július Telek