Kulatý stůl - hospodaření s vodou, strategickou surovinou

6. 3. 2019

V rámci semináře za ASIO vystoupil Ing. Karel Plotěný s příspěvkem Malé čistírny odpadních vod , zařízení pro jímání a  vsakování srážkové vody .

Na zákonitostech udržitelného chování prezentoval cestu k udržitelnosti u HDV – od zbavení se srážkové vody v minulosti až po její maximální využití v rámci modrozelené infrastruktury v současnosti a v podstatě také cestu od centrálu k decentrálu, od univerzálního řešení k individuální reakci na lokalitu. ASIO NEW si při tom zpropagovalo AS-TTE rošty ( propustné zpevněné plochy ) a podpůrný dotační program „Velká dešťovka“, ze kterého lze tyto plochy financovat.

Ing. Karel Plotěný se snažil ukázat, že obdobný vývoj lze očekávat i u odpadních vod , zejména pro řešení obcí. Je neudržitelné (nehospodárné a neekologické) řešit obce jímkami na vyvážení (nejdražší způsob pro občany a zpravidla i pro ekologii – odvážení zahnilé vody na ČOV je větší zátěží než řešení v místě). Stejně tak není ekonomické a nakonec i udržitelné za každou cenu řešit obce centrálně – příklady, kdy obce vydají i dva milióny za projekty a nakonec zjistí, že při rozpočtu 5 miliónů by za realizaci akce zaplatili 50 miliónů, jsou obvyklé a jsou produktem nereálného uvažování a chybných Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací zpracovávaných krajskými úřady.

Což někdy rezonovalo s názory dalších přednášejících (Ing. Waldman ze SFŽP a jeho podpora udržitelným řešením, Radek Dvořák a jeho zelené budovy) nebo naopak bylo v rozporu s některými názory pracovníků VUT atd. Ukazuje se, že největším problémem je, že pod stejnými pojmy si lidé představují jiné konkrétní situace, anebo nemají reálné měřítko, např. co se týká rizik, což je problém dnešní doby, kdy informace jsou především prostředkem k zaujetí a chybí kvantifikace a měřítko, podle kterého by si pak každý mohl informace zatřídit z hlediska skutečného významu.

Takže je potřebné se bavit a tříbit názory.

Kulatý stůl – Hospodaření s vodou, strategickou surovinou

Ing. Karel Plotěný