Léto (a čisté vodní plochy) budiž vítáno …

15. 8. 2013

Ve většině případů se opakuje stejný model: kombinace vysoké teploty, slunečního záření a obsahu živin ve vodě náramně vyhovuje sinicím, které se v takovém prostředí přemnoží a jejich vysoká koncentrace ve vodě pak může způsobit zdravotní potíže lidem, kteří se v takové vodě koupají, nehledě na estetické vlastnosti takové vody. Zeleň na hladině, zápach…

Slunce a vysoké teploty moc neumíme ovlivnit (snad dříve, kdy se poroučelo větru a dešti), ale s živinami, zejména s obsahem fosforu, se dají již dělat konkrétní opatření. Fosfor je totiž hlavní potravou sinic, který se do vodních ploch dostává z menších čistíren odpadních vod, z nelegálních přepadů septiků i prostých zaústění splaškové kanalizace do toku, ze zemědělských ploch intenzivně hnojených, atd. Fosfor je obsažen v pracích a mycích prostředcích a samozřejmě i v hnojivech. Jedním ze způsobů jak snížit obsah této živiny je její vysrážení do formy, kterou sinice neumí využít. Tato srážení se běžně provádějí ve větších čistírnách odpadních vod, ale tam, kde to z různých důvodů nelze, nebo se prostě neprovádí, anebo je zdroj fosforu těžko postižitelný, je možné ke srážení přistoupit na přítocích ještě před vtokem do samotné vodní plochy.

Jedním z posledních realizovaných projektů tohoto typu je vodní plocha Plumlovské přehrady. Celkem na čtyřech místech přítoků do přehrady jsou osazeny speciální dávkovací zařízení, která na základě velikosti průtoku dávkují koagulant, který fosfor vysráží. Dávkování je automatické, s dálkovým přenosem dat a mělo by výrazně snížit množství fosforu, které do nádrže přitéká a tím zamezit masovému rozvoji sinic.

Plumlovská přehrada

Současně probíhá aktivita ze strany Povodí Moravy, aby se odstraňování fosforu odehrávalo dříve, např. v čistírnách odpadních vod nad přehradou, atd.

Popsaná technologie byla již s úspěchem použita společností ASIO, spol. s r.o. na Brněnské údolní nádrži, Plumlovská přehrada je tedy další v pořadí, i když se jedná o jiný typ vodní nádrže.