Membránové ČOV - příklad technického řešení nadstandardních odtokových parametrů

14. 8. 2014

Důvody, pro které se realizují membránové čistírny, tj. čistírny s vyšším než nařízením vlády požadovaným standardem, jsou různé - málo vodný tok, potřeba chránit nějaký přírodní útvar, vypouštění do vod určených k rekreaci nebo využití vyčištěné vody k dalším účelům. Dalšími důvody může být snaha zrealizovat čistírnu s co nejnižšími stavebními náklady nebo potřeba řešit čištění v již vybudovaných, kapacitně nedostačujících prostorách.

Obecní čistírna odpadních vod

Jak pak konkrétní ČOV s membránami může být řešena?

Před čistírnou odpadních vod (dále ČOV) AS-VARIOcomp 125N/D/ULTRA je osazena čerpací stanice se dvěma čerpadly s mělnícím zařízením, nerezovým česlovým košem a zdvihacím zařízením (jeřábkem). Na odtoku z ČOV je osazen měrný objekt s trojúhelníkovým přelivem, ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací jednotkou.

S ohledem na přísné odtokové parametry a jejich koncentrace byla navržena ČOV s vysokým stářím kalu a s membránou filtrací. V ČOV probíhají procesy předčištění, nitrifikace, denitrifikace, chemické srážení fosforu a díky membránovým modulům separace aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Výhodou takto vybavené ČOV je schopnost garance přísných odtokových parametrů a jejich koncentrací .

Technologie ČOV je vybavena primární částí, biologickou částí s nitrifikační a denitrifikační zónou a s membránovou částí, která slouží k separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Předčištěná odpadní voda z primární části ČOV zbavená hrubých nečistot přepadá gravitačně přes norné stěny do nitrifikační části ČOV. Nitrifikace probíhá simultánně s denitrifikací v aktivační nádrži ČOV, do nitrifikační zóny je vzduch vháněn pomocí rootsova dmychadla, druhé rootsovo dmychadlo je využíváno k regeneraci membránových modulů. Jemnobublinný provzdušňovací systém zaručuje optimální provzdušnění odpadních vod, ponorné míchadlo zajišťuje ideální promíchání odpadních vod v denitrifikačním procesu. Peristaltické dávkovací čerpadlo zajištuje dávkování síranu železitého do aktivační části ČOV. Membránové moduly separují aktivovaný kal od vyčištěné vody. Díky dobře navržené biologické části ČOV, a hlavně díky membránovým modulům, je vyčištěná odpadní voda vyčištěna na parametry užitkové vody (viz foto „Vzorek vyčištěné vody“) s minimálním množstvím NL < 5 mg/l a BSK 5 < 10 g/l.

Čistička odpadních vod, čerpací šachta (čerpací stanice) i měrný objekt jsou řízeny a ovládány automatickou PLC jednotkou, která je umístěna v elektrickém rozvaděči. Elektrický rozvaděč je osazen v plastovém pilíři a je dále vybaven, GSM modulem, vyhodnocovací jednotkou měrného objektu, temperováním, zásuvkou na 230 a 400 V a dalším.

Měrný objekt na odtoku z ČOV je navržený dle nové normy TNV 259305 Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou. Je vybaven nerezovým trojúhelníkovým přelivem, ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací jednotkou, která disponuje datalogerem. Měrný objekt je úředně ověřen autorizovanou osobou a slouží jako fakturační měřidlo.

Jan Němeček

Čistírna odpadních vod - membránové moduly

Pohled do ČOV – membránové moduly

Čistírna odpadních vod pro obec

Pohled do ČOV

Měrný objekt ČOV

Měrný objekt

Vzorek vyčištěné vody z ČOV

Vzorek vyčištěné vody z ČOV

Chcete vědět, jak fungují čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N ? Podívejte se na animaci, kterou jsme pro vás připravili.