MOM 2022 – hospodaření s vodou, sucho

13. 6. 2022

Za ASIO jsme se snažili upozornit na to, že řešení odkanalizovaní obcí probíhá víceméně živelně a díky tomu i neefektivně. Na jedné straně jsou realizovány projekty centrálního odkanalizování i za cenu přes 250 tis. Kč/EO a na druhé straně se někde neefektivně domovními čistírnami naplní malé městečko.

Cesta k nápravě a udržitelnému (rozumnému) jednání podle nás vede přes kvalitně zpracované plány rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK). Pokud by tyto plány byly zpracovány s ohledem na efektivní využití financí a udržitelnost (včetně uhlíkové stopy) a s využitím celého spektra možných řešení, tak pak snad ubude nesmyslných návrhů. A kdyby byly i vědomě odsouhlaseny (vybráno vhodné řešení z více variant řešení) i na úrovní obcí, tak by se mohly stát podkladem pro povolování domovních čistíren v obcích, a to dokonce v takovém rozsahu, že by už nebylo např. potřebné vyjádření povodí apod. (viz Maďarsko). Vedle úspor financí, by tak vznikla i nemalá úspora co se týká pracovní doby úředníků a času všech zúčastněných.

kořenová ČOV

Vedle výše uvedeného hlavního cíle, bylo v přednášce poukázáno na to, jsou upozaďována přírodě blízká řešení, a přitom tato řešení jsou z hlediska budoucnosti zejména pro malé čistírny perspektivní, a to jak z hlediska celkových nákladů, tak i z hlediska uhlíkové stopy Přednášku jsme vzhledem k závažnosti umístili v celém rozsahu i na náš ASIO YouTube kanál .

Z dalších přednášek byla zajímavá přednáška starosty z Přísnotic, pana Mahovského, který prezentoval naše zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy a jejich použití na řešení komunikací u nich v obci.

Ing. Karel Plotěný