Na srdce jsou Poděbrady

29. 9. 2017

Myslím, že jsme jako firma ASIO i jako jednotlivci nebyli jako chudí příbuzní a přispěli svou troškou do mlýna – Marek Holba přednáškou v rámci setkání Fosforové platformy a Karel Plotěný přednáškou o decentrálu a diskuzí na téma recyklace vod. To podstatné v přednášce o decentrálu bylo upozornění na nelogická ustanovení v legislativě, která uživatelům zbytečně prodražují provoz domovních čistíren, a ještě více je tak znevýhodňují oproti občanům napojeným na veřejnou kanalizaci ve městech. Jedním z témat je odběr vzorků – rozdíl mezi jednorázovým a směsným vzorkem, které u domovních čistíren stejnou vypovídající schopnost je, pokud vztáhneme cenu za vzorek na m3 použité vody 20 Kč, obdobně i rozdíl mezi vzorkem a revizi. Dalším diskutabilním prvkem je tvrzení v metodice, že závlaha a zasakování do vod podzemních má stejný důsledek vůči životnímu prostředí – při tom se dá lehce dokázat, že poměr znečištění vnesenými závlahou a vypouštěním do vod podzemních je 1:100. Tragikomické je, že na základě této zavádějící informace již po řadu let úředníci jednají (nebo se o ni opírají ve svých rozhodnutích) a zakazují, nebo komplikují lidem možnost využít například použitou vodu ze sprch na závlahu.

12. bienální konference VODA 2017 _ 01

Diskuze o recyklaci vod

V rámci diskuze o recyklaci vod bylo otevřeno hned několik témat. Nás hodně zajímala témata zabývající se mikropolutanty – na rozdíl od Izraelců u nás zatím nemáme jasno v tom, jaký je potenciál nebezpečí, a tak vnímáme celou problematiku jako jednu velkou hromadu. Pravděpodobně podle mého názoru přeceňujeme vliv léků a drog ve vodách lidi (lidé užívají a nechávají na sebe působit i tisícinásobně vyšší dávky, a to bez prokázaných zdravotních problémů), naopak na rozdíl od Izraelců zatím až tak nevnímáme to riziko rezistence bakterií vůči antibiotikům, které může být limitující z hlediska významného ohrožení populace. Z tohoto pohledu si zasloužila mnohem větší pozornost přednáška paní Vejmělkové, z které se dal pochopit mechanismus zvyšování rezistence bakterií vůči antibiotikům.

Můj závěr z debaty o recyklaci použitých vod: Z hlediska té rezistence, která je podstatným prvkem, musíme rozlišovat, jestli se bavíme o zdroji jako je např. vlastní rodinný dům (kde lze takové riziko bagatelizovat) anebo o velké čistírně, která je „školicím střediskem rezistence“, kde jedině razantní zásah do mikrobiologie (desinfekce membránami a např. chlorem) je schopen zvyšování rezistence účinně zpomalit. Na což pak navazuje i použití vody na závlahu – podstatné je hygienické zabezpečení. Další problémem pak zasolení. Zase bych ale rozlišoval, zde se bavíme o individuálních zdrojích jako je vlastní dům, nebo o veřejné kanalizaci a městské čistírně.

12. bienální konference VODA 2017

Společenský program

Letos nadmíru povedený – jak koncert, tak i pak zejména country večer s Honzou Vančurou pohladil na duši a uklidnil hormony ze vzrušených odborných debat.

Ing. Karel Plotěný