Na suchu jsme nezůstali my ani ASIO seminář

8. 4. 2019

..tentokrát pod názvem „Nezůstaneme na suchu?“. Seminář se konal v coworkingovém prostoru Edunesto v Brně. Večerní diskuze se následně přesunula do nejutajovanějšího brněnského krytu z doby komunismu s označením 10-Z. Akce se zúčastnilo přibližně 25 odborníků a profesorů z různých oborů tak, aby bylo možné získat komplexní pohled na řešení vybraných témat. Kromě tématu sucha bylo cílem rozpoutat diskusi mezi přizvanými hosty týkající se recyklace šedých vod , legislativy a  nakládání s kaly . Formou diskuzí se hledala optimální řešení těchto problémů ve vodním hospodářství.

První blok diskuzí a přednášek se týkal tématu recyklace šedých vod . Úvodní přednáškou s názvem „Změna klimatu a adaptace, udržitelné řešení venkova" seminář odstartoval Ing. Karel Plotěný, jednatel firmy ASIO. Následně se rozběhla diskuze nad řešením odpadních vod u jednotlivých staveb pro bydlení či větších komplexních celků, které mají roztroušenou zástavbu. Jako příklad uvedu malou vesnici, která musí být dle PRVKÚK napojena na centrální ČOV sousedního města, a tedy čerpat odpadní vody na vzdálenost několik kilometrů. Jednoznačně zde stojí proti sobě řešení dle zákona a na druhou ekonomika a odvádění vody z povodí. Chtěli bychom tedy poukázat na to, že ne vždy je snaha o udržení vody v krajině podpořena legislativou.

V dalším příspěvku nás seznámil doc. Jan Bartáček s aplikací a výsledky technologie recyklace šedých vod u nově postaveného objektu pro bydlení v Praze. Bylo zajímavé se dozvědět, jak tato technologie funguje díky tomu, že sledovali kromě účinnosti odstranění BSK5 a CHSK i patogenní a kultivované organismy. Byli jsme mile potěšeni, že se recyklace řeší i ve velkých městech jako je Praha, kde nejsou hnacími motory lokální nedostatek vody ve studních či úspora produkce odpadních vod. Tyto technologie kvitujeme a doufáme, že jich bude přibývat.

Následovala přednáška Ing. Ladislavy Matějů ze SZÚ s názvem Rizika využívání šedých vod. Přednáška navazovala na předchozí a podrobněji nám popsala výsledky rozborů vyčištěné vody. Závěrem lze říci, že se recyklace vod ukázala jako bezproblémová. Vyčištěná voda ve většině sledovaných biologických i fyzikálně-chemických parametrů splňovala dokonce požadavky na pitnou vodu a neprojevil se žádný problém se zápachem, barvou nebo zákalem. Recyklace šedých vod v bytových domech a úředních budovách v zahraničí funguje bez problému přes téměř 20 let.

Pokračoval Ing. Karel Plotěný shrnutím novinek v legislativě v roce 2019, konkrétně to byla nová Novela vodního zákona, Zákon o odpadech, Zákon o vodách a Stavební zákon. Pro srovnání a inspiraci ze zahraničí nám také předal své poznatky z návštěvy konference v Izraeli, kde se řeší mnohem závažněji problém nedostatku vody, a proto i jejich pohled na možná rizika je mírnější. S recyklací jsou více napřed, a proto bych řekla, že již nejsou tak opatrní, jako jsme my.

První blok uzavřel doc. Filip Wanner ze SOVAKu. Seznámil nás s nově připravovanou legislativou týkající se využití odpadních vod na závlahu. Konečně budou stanoveny požadavky na kvalitu a kontrolu recyklované odpadní vody. Recyklované vody jsou dle nového nařízení rozděleny do tříd kvalit a jejich kvalita se kontroluje dle použití. Dle nařízení je ovšem možné zavlažovat pouze v zemědělství, nelze zavlažovat veřejná zeleň. Otázkou zůstává nakolik je toto aplikovatelné. Mnohdy nebývá poblíž ČOV zemědělská půda s plodinami, a proto by se musela voda čerpat na delší vzdálenosti.

Druhý blok zahájila Ing. Ladislava Matějů s přednáškou Kaly a bakteriální znečištění. A přednáškovou část semináře pořádanou v Edunesto uzavřel Ing. Foller s přednáškou Nakládání s kaly.

Večerní program a diskuze se pak přesunuly do brněnského krytu 10-Z , kde jsme měli možnost si projít muzejní expozici, a dokonce zde zájemci mohli přespat a strávit zde celou noc, samozřejmě všichni dobrovolně.

Věříme, že pro účastníky byl seminář obohacující a získali nový pohled na věc, případně si odnesli nové nápady a zážitky. A doufáme, že se uvidíme zase za rok na tradičním ASIO semináři, kde se budou diskutovat zase jiná aktuální témata.

Ing. Lenka Hoferková