NEW – nový přístup k zacházení s vodou

12. 3. 2013

Voda – součást životního prostředí a jeho udržitelnosti

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu, jehož součástí je jak pitná voda, tak i povrchová a použitá voda. Vedle funkce nepostradatelné potraviny má i funkci ekologickou, jako prostředí pro život organismů a funkci estetickou, jako prostředí, které nás obklopuje a které na nás působí. Podstatně tak ovlivňuje naše zdraví a kvalitu života všeobecně. Proto pokud chceme k výstavbě přistupovat z hlediska udržitelného rozvoje, pak je jedním z nejdůležitějších článků řetězu. Sama voda je cenou surovinou, použitá voda navíc obsahuje využitelnou tepelnou energii (případně i využitelnou statickou nebo kinetickou energii) a v neposlední řadě recyklovatelné látky, z nichž zejména fosfor bude nabývat na významu, neboť zatím je nevratně odplavován do moří a jeho ekonomicky využitelné zásoby se rychle zmenšují, roste jeho cena a tím se zdražuje výroba potravin. Způsob zacházení s použitou vodou přímo ovlivňuje i kvalitu a množství pitné vody (vliv na kontaminaci podzemních vod), a kvalitu povrchových vod. Únik nutrientů způsobuje trofizaci vod (např. cyanobakteriemi), zhoršení jejich využití pro rekreaci a v důsledku i zhoršení zdravotního stavu obyvatel. Velký podíl pitných vod prochází přes stadium povrchových vod, a část má svůj původ v odpadních vodách. Proto se v poslední době stále více prosazuje komplexní pohled na hospodaření s vodou v obytných budovách tzv. „Ekologická sanitace“. Ekologická sanitace může být definována jako taková sanitace, která chrání a zlepšuje zdraví obyvatelstva, nezpůsobuje zhoršení kvality životního prostředí a neplýtvá přírodními zdroji, je technicky a ekonomicky vhodná a sociálně akceptovatelná.

NEW - ASIO, spol. s r.o.

Z pohledu udržitelné sanitace by voda, živiny i  energie v odpadní vodě obsažené měly být recyklovány. Pro tento přístup se často užívá akronym NEW. Za tímto účelem se často voda dělí podle typu znečištění tak, aby pak její využití bylo co nejekonomičtější, a z důvodu lepší komunikace se jednotlivým typům vod přiřazují barvy – color of water.
Co nejvíce využitá a předčištěná by měla být i srážková voda a mělo by být zabezpečeno, aby se s novými stavbami nezhoršovaly odtokové poměry. U rekonstrukcí by se pak v budoucnu dokonce odtokové poměry měly i zlepšovat a napravovat tak chyby z minulosti. Uvedené zásady platí zejména pro rodinné domy, skupiny rodinných domů, vesnické a horské oblasti, využít je však lze také i v městské zástavbě, i když tam se často z důvodů ekonomických a urbanistických řeší problematika jinak a to centrálně.
Recyklovat vodu v hotelech, obchodních centrech, administrativních budovách a budovách občanské vybavenosti je však v řadě zemí již obvyklé a tato recyklace je spojena s novým celkovým ekologicko-ekonomickým pohledem na stavby, kdy se maximálně recykluje nejen voda, ale i teplo, případně další energie .

ASIO, spol. s r.o.

Abychom byli schopni výše uvedené zásady racionálně dodržet, je důležité chápat systém hospodaření s vodou v budovách jako celek a brát v úvahu všechny vstupy a výstupy s vodou spojené – vodu samotnou, energii a látky v ní obsažené.

Věříme, že této myšlence – myšlence NEW, kterou se jako firma ASIO, spol. s r.o. snažíme řídit - pomohli i semináře, které proběhly v lednu a únoru tohoto roku a že tak přispějeme k prosazení se dobré věci.


Karel Plotěný, Oldřich Pírek