Nová komunální ČOV o kapacitě 800 EO zhotovena v rekordním čase!

10. 6. 2021

Čistírny odpadních vod

Nová komunální čistírna odpadních vod ve Veliké Vsi u Odolené Vody o kapacitě 800 EO byla zhotovena v rekordním čase. Veřejné výběrové řízení proběhlo v květnu minulého roku. Začátkem července 2020 byla oficiálně zvolena firma ASIO TECH, spol. s r.o. jakožto generální dodavatel stavby. V srpnu jsme převzali staveniště a ihned započaly stavební práce.

Výkopové práce, betonové monolitické nádrže a provozní budova musela být dle harmonogramu hotová před začátkem zimy tak, abychom byli schopni instalovat technologické celky uvnitř objektu.

ASIO čistírna odpadních vod Veliká Ves ASIO čistírna odpadních vod Veliká Ves

Obr. č. 1 – Výkopové práce Obr. č. 2 – Staveniště

ASIO čistírna odpadních vod Veliká Ves ASIO čistírna odpadních vod Veliká Ves

Obr. č. 3 – Příprava monolitických nádrží Obr. č. 4 – Příprava monolitických nádrží

ASIO ČOV Veliká Ves - provozní budova ASIO ČOV Veliká Ves - provozní budova

Obr. č. 5 – Provozní objekt Obr. č. 6 – Provozní objekt

Jakmile roztál sníh, byla provedena finální úprava okolního terénu a  ČOV byla předána 31.3.2021 investorovi, tedy obci Veliká Ves. Výstavba ČOV trvala rekordních 8 měsíců.

Technologie je navržena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru, bez vlivu odpadních vod průmyslových nebo zemědělských. Technologicky se jedná o čistírnu třístupňovou, mechanicko-biologickou. Biologické čištění je založeno na principu nízkozatěžované aktivace s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a se stabilizací přebytečného kalu . Biologická část se skládá ze dvou denitrifikačních nádrží, dvou nitrifikačních nádrží a dvou dosazovacích nádrží. Přebytečný kal je gravitačně zahušťován v kalové nádrži.

Odpadem z čisticího procesu jsou shrabky ze strojních česlí , gravitačně zahuštěný přebytečný kal a produktem je vyčištěná odpadní voda. Pro čištění odváděného vzduchu je navržena fotokatalytická jednotka.

ČOV splňuje limitní hodnoty ukazatelů znečištění dle Přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

„p“ „m“

BSK5 22,0 mg/l 30,0 mg/l

CHSKCr 75,0 mg/l 140,0 mg/l

NL 25,0 mg/l 30,0 mg/l

„prům.“ „m“

N-NH4 12,0 mg/l 20,0 mg/l

Akce byla financována za pomoci dotačního titulu Ministerstva zemědělství a obce Veliká Ves.

ASIO ČOV Veliká Ves – Strojní mechanické předčištění Obr. č. 7 – Strojní mechanické předčištění

ASIO ČOV Veliká Ves – dmychárna

Obr. č. 8 – Dmychárna

ASIO ČOV Veliká Ves – řídící systém Obr. č. 9 – Vizualizace řídícího systému

ASIO ČOV Veliká Ves – aktivační sekce Obr. č.10 – Aktivační sekce

ASIO ČOV Veliká Ves – fotokatalytická jednotka

Obr. č.11 – Fotokatalytická oxidační dezodorizační jednotka

Akce byla realizována společností ASIO TECH, spol. s r.o. ve spolupráci s významnými dlouhodobě spolupracujícími partnery v oboru vodního hospodářství – s českými firmami Kubíček VHS, s.r.o. , Fontana R, s.r.o. T4 Building s.r.o. Díky spolupráci s těmito etablovanými partnery dodáváme zákazníkovi vždy prvotřídní kvalitu technologických celků.

logo ASIO TECH

Kubíček Fontana

T4 Building

Ing. Jan Přikryl