Nová legislativa a firemní vize firmy ASIO, spol. s r.o.

19. 3. 2016

Asi všichni víme, že od 1. 10. 2015 převzal vládu nad odpady nový zákon o odpadech a nenápadná změna:

zákon o odpadech

Ta nenápadná, ale revoluční, změna (negativní vymezení předmětu zákona) znamená, že odpadní vody se staly předmětem zájmu tohoto zákona o odpadech. O odpadních vodách se tedy teď už budeme bavit tak, že budeme říkat: „… v tomto případě se jedná o odpadní vody podle zákona o vodách…“ a „… v tomto případě se jedná o odpadní vody podle zákona o odpadech“. To, že se zákon o vodách zabývá odpadními vodami, není nic nového. Ale podle nového pohledu se jimi bude zabývat jen v případech vypouštění do vod povrchových nebo podzemních a také v případě vyvážení jímek na ČOV. Jiným nakládáním, tj. jejich recyklací a případně dalším použitím, se už bude, a to docela logicky, zabývat zákon o odpadech. Touto změnou se revolučně změnil pohled např. na recyklaci vody, nutrientů a energie. Přímo v zákoně o odpadech je totiž popsaná hierarchie nakládání s odpadem (a tedy i s odpadní vodou):

S odpadem, jehož vzniku nelze předejít, musí být nakládáno v souladu s touto hierarchií způsobů nakládání s odpady:
a) příprava k opětovnému použití,
b) recyklace odpadů,
c) jiné využití odpadů, např. energetické využití,
d) odstranění odpadů.

Je tedy jasné, že odstranění, tedy čištění odpadních vod a jejich vypouštění bez recyklace a využití nutrientů, je až úplně poslední možností. Roky jsme volali, že vodní zákon tuto problematiku (až na formální prohlášení, že recyklace by se měla zvážit) neřeší. A najednou je všechno jinak, dokonce přesně podle vize naší firmy. Akronym NEW, který často používáme, totiž vyjadřuje právě recyklaci Nutrientů, Energie a (W)vody.

ASIOvize NEW

Při uplatňování hierarchie se podle zákona o odpadech zohlední:
a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví,
b) zásada předběžné opatrnosti a udržitelnosti,
c) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost,
d) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady.

Cirkulární ekonomika (oběhové hospodaření) se tak najednou začne konkrétně promítat do praxe kolem odpadních vod, a to podle pravidel a zvyklostí, které jsou již v praxi odzkoušené na odpadech.

ASIO, spol. s r.o. se na tuto příležitost chystá řadu let - např. je jedním z lídrů v oblasti recyklace fosforu (viz fosfátová platforma a několik výzkumných úkolů v této oblasti), orientuje se na úspory energie (projekty zaměřené na ANAMMOX a úspory energie), na využití energie a na membránovou filtraci, a to jak u komunálních, tak i průmyslových vod.

Konkrétně ve výrobcích a technologiích se to projevuje následovně:
Recyklace a odstranění fosforu
AS-DAST - dávkovací stanice na simultánní srážení , a to např. i v provedení s fotovoltaickým panelem
AS-KUV - úpravna vody pro terciální srážení fosforu
AS-ReHeater - výměníky na teplo z odpadních vod
Energy Saver technologie - zařízení na optimalizaci využití energie
AS-GW – celá řada membránových modulů na recyklaci šedých a komunálních vod
atd.

Ing. Karel Plotěný