Obec Senorady se dočkala nové komunální čistírny odpadních vod

26. 7. 2022

Čistírny odpadních vod

Nově vybudovaná oddílná gravitační kanalizace dopravuje odpadní vody na komunální čistírnu odpadních vod a vyčištěná voda je vypouštěna do vodního toku. Dodavatelem technologické části ČOV byla společnost ASIO TECH, spol. s r. o. Celková kapacita čistírny dosahuje 450 EO, což pokrývá současnou potřebu obce a počítá i s rezervou do budoucna.

čistírna odpadních vod Senorady
Obr. č. 1: Instalace strojních česlí v čerpací stanici

Technologicky se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Biologické čištění je založeno na principu nízko zatěžované aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikací, chemickým srážením fosforu a se stabilizací přebytečného kalu. Biologická část se skládá z jedné aktivační nádrže, jedné dosazovací a jedné kalové nádrže.

čistírna odpadních vod Senorady
Obr. č. 2: Instalace topného kabelu potrubí aktivace

Na nátoku odpadní vody je umístěna předřazená čerpací stanice vybavená strojními česlemi šroubovými kolmými od brněnského dodavatele IN-EKO TEAM s.r.o. Odpadní voda zbavená mechanických nečistot je čerpána do aktivační sekce se simultánní denitrifikací. Aerační systém kotvený na dně aktivační nádrže je zásoben vzduchem pomocí soustavy dmychadel jejichž výrobcem je renomovaná česká společnost Kubíček VHS, s.r.o.

čistírna odpadních vod Senorady
Obr. č. 3: Vystrojení dosazovací sekce

Voda dále putuje do dosazovací sekce, kde je oddělena suspenze aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Přebytečný kal je uskladňován v akumulační provzdušňované nádrží. Zde dochází k jeho postupnému zahušťování a následnému odvozu ke zpracování na kalové koncovce nejbližší větší komunální čistírně.

Technologická subdodávka byla zhotovena pro generálního dodavatele stavby, a to brněnskou stavební společnost IDPS s.r.o. Dodavatelem dmychadel je česká společnost z Velkých Losin Kubíček VHS, s.r.o. Dodavatelem mechanického předčištění se stala brněnská firma IN-EKO TEAM s.r.o.

Ing. Jan Přikryl

ASIO TECH logo Kubíček VHS logo in-eko team IDPS_logo