Ohlédnutí za semináři o průmyslových vodách

19. 11. 2014

Firma ASIO, spol. s r.o. uspořádala, jak velí tradice, své podzimní semináře. Tentokrát byly věnovány tématu čištění průmyslových vod. Obsahem příspěvků byla jak legislativa a obecné představení teoretických možností řešení, tak i prezentace realizovaných řešení.

Legislativa

Legislativa, pokud vezmeme její cíle dané evropskou legislativou, je nastavená tak, že realizací nových řešení nesmí dojít ke zhoršení ovlivnění přírody, ba naopak, mělo by se stále snižovat zatížení přírody, a to do stavu, kdy by na ovlivněných lokalitách byly stejné podmínky a život jako kdyby tam průmysl a lidé nepůsobili – což je, lidově řečeno, popsání dosažení „dobrého stavu“ definovaného legislativou. Další úkolem je dosažení tohoto stavu při spotřebování co nejmenšího množství energie, surovin a vody, což vyjadřuje pojem udržitelnost. Typickým produktem legislativy by měla být tzv. kruhová ekonomika preferující princip tzv. 3R – Reduce, Reuse, Recycle.

Reduce, Reuse, Recycle

Obr. 1 – Princip 3R - Reduce, Reuse, Recycle

Udržitelnost

V rámci semináře proto byly prezentovány především technologie, které požadavky na udržitelnost (minimalizaci použití zdrojů) splňují – filtrace, reverzní osmóza , použití membránových technologií, fotokatalytická oxidace . Což jsou technologie, které odstraňují znečištění především mechanicky, a díky tomu se minimalizuje množství vzniklého odpadu. Dále byly prezentovány novinky – využití různých forem železa – umožňující odstranění znečištění, které bylo vždy bráno jako obtížně odstranitelné nebo neodstranitelné – například odstranění některých složitých uhlovodíků nebo látek jako jsou léky na bolest nebo prostředky proti nežádoucímu početí.

Nové výzvy

ASIO, spol. s r.o., které se v posledních letech na technologie v duchu udržitelnosti zaměřuje, nemohlo této příležitosti nevyužít k tomu, aby představilo podstatnou část svého programu, a to technologií na recyklaci vody tepla z vod , případně další nové vývojové projekty zaměřené na nové technologie vedoucí k minimalizaci potřeby energie na čištění vod . Zajímavostí je to, že například v komunální odpadní vodě je až 9x více energie než je jí potřeba k jejímu vyčištění a to už je výzva. ASIO, spol. s.r.o. se proto v rámci několika i mezinárodních výzkumných programů tímto směrem ubírá. Jednak tím, že navrhuje software na optimalizaci stávajících provozů (simuluje změny za účelem úspor), jednak tím, že navrhuje nové technologické postupy nejen s ohledem na efekt čištění, ale zároveň i s ohledem na spotřebu, nebo dokonce produkci energie a tak pak přichází s úplně změněnými pohledy na technologii ČOV.

Recyklace vody

Jedním ze způsobů jak uspořit provozní náklady, vodu i energii je recyklovat vodu v rámci provozu. Dnes je již řada provozů, kde je to relativně jednoduše možné a to s využitím např. membránové filtrace – odzkoušeno bylo v poslední době např. odstranění uhlovodíků z vody ultrafiltrací, ale určitě to není jediná možnost. Odfiltrovat z vody jde v podstatě cokoliv – jen je to otázka najít ten správný postup a no a takové řešení, aby se to vyplatilo finančně. ASIO vlastní poloprovozní zařízení FMX, na kterém je možné zkoušet různé membrány v různém režimu použití, a tak pak konkrétní návrh není střílením do tmy. Často se díky odfiltrování některých látek dá získat i cenná surovina.

Recyklace tepla

Obdobně jako recyklací vod y se dá získat tím, že se recykluje teplo z odpadní vody. Ochlazením vody se navíc snižuje i tepelné zatížení toků, voda v tocích má pak teplotu stále stejnou. Někdy za tímto účelem stačí velice jednoduché zařízení na principu výměníků, někdy se vyplatí využít i kombinace výměníků a tepelných čerpadel a ohřívat tak teplou a užitkovou vodu pro potřeby firmy.

Vize firmy ASIO, spol. s r.o.

Celou tuto koncepci využití energie z vody a minimalizace spotřeby vody ASIO, spol. s r.o. označuje akronymem NEW a tato koncepce se stala i součástí firemní vize – odpovědným přístupem, vysokou úrovní znalostí a nadšením přispívat k udržitelnému rozvoji vyjádřenému tím akronymem NEW – tedy k minimalizaci spotřeby vody, energie a nutrientů … a zprostředkovaně k lepšímu životnímu prostředí a tedy i nakonec ke zdraví lidí.

Recyklace nutrientů, energie, vody

Obr. 2 Princip NEW – N (recyklace nutrientů), E (recyklace energie), W (recyklace vody)

Co to znamená v praxi?

V čem je poselství seminářů? Podívejme se do stávajících provozů jinýma očima – nejen z pohledu dodržení limitů, ale i z pohledu energetického – udělejme si audit čerpadel, míchadel, dmychadel, zvažme to, zda již neexistují i jiné technologie řešící naše problémy jiným způsobem, zvažme recyklaci vody a recyklaci tepla … určitě se v každém provoze něco najde. No a je to pak i jiná radost z práce, když budeme realizovat něco, co nám náklady bude spořit ne zvyšovat nebo dokonce na sebe vydělávat.

Ing. Karel Plotěný