Opatření pro adaptaci budov na změnu klimatu v podmínkách ČR

24. 10. 2015

Tentokrát to byla konference zaměřená na opatření týkající se budov a jejich změn s ohledem na vyšší teploty a další jevy spojené s oteplováním. Konferenci pořádala aliance Šance pro budovy a Glopolis.

Vedle stínících prvků, vegetace, atd. je připravena celá řada opatření směřujících k úsporám vody a k lepšímu hospodaření s vodou všeobecně. Dokonce je na toto téma ministerstvem ŽP zpracována i oficiální strategie ČR, kterou bude schvalovat vláda koncem října. Těší nás, že jsme do této strategie přispěli několika myšlenkami týkajícími závlah odpadní vodou nebo konkrétními technologiemi na využití šedých a srážkových vod.

Konference jsme se zúčastnili přednáškou na téma úspory pitné vody a využití srážkových vod v budovách – Ing. Karel Plotěný. V rámci konference proběhla i tisková konference, a tak se osvěta šíří a šíří. Přednáška byla shrnutím zpracované rozsáhlé rešerše na toto téma …

V rámci konference dále vystoupili - Ing. Jakub Horecký, Ph.D. – MŽP – Ochrana přírody a krajiny – popsal postup prací na adaptační strategii. Adaptace budov je pak součástí a vychází z podkladů hydrometeorologického ústavu – předpokládá se zvýšení teplot a výskytu extrémů – vichřic, horka, krupobití, atd. Dále by měl být zohledněn nejrůznějšími opatřeními vliv změn na lidské zdraví – zeleň, mikroklima, atd. Tyto prvky by se měly objevit i jako součást dotačních projektů …

Dalším přednášejícím byla paní Mgr. Klára Sutlovičová z firmy Glopolis, která odprezentovala předpokládané změny klimatu – očekává se zvýšení teplot hlavně v zimě, více tropických dnů zejména v Praze a na jižní Moravě … a mírné navýšení i v průběhu roku, což podpoří odpar. Nepříjemný je jev tzv. tepelných ostrovů např. ve městech, kdy teplota díky budovám a např. tmavým plochám je vyšší až o 5 stupňů celsia.

Ing. Michal Čejka pak hovořil o budovách samotných – obálce, prevenci proti přehřívání, možnosti nočního předchlazení, rekuperaci tepla, využití OZE až k soběstačnosti a tedy nezávislosti budovy na zdrojích.

Proběhly i další přednášky na výše uvedená témata – nejdůležitější ale bylo, že se akce zúčastnili i zástupci ministerstev a že slibovali zohlednění uvedených témat v legislativě, dotační politice, atd.

Ing. Karel Plotěný