Ostrovní dům AS-ISLAND

22. 12. 2017

Navrhování rodinných domů a potažmo budov obecně vždy musí vycházet z mnoha požadavků: z představy investora, z jeho ekonomické situace, z prostorových a technických možností dané stavebním lokality, z možností napojení na inženýrské sítě a z mnohého dalšího. Napojení na veřejné rozvody pitné vody a na kanalizaci ale není vždy možné. A je na specialistech „vodařích“, aby si s těmito ztíženými podmínkami poradili. Bez vody se totiž bydlet nedá.

Ostrovní dům AS-ISLAND

I když se snažíme žít co možná nejekologičtěji, bez určitých technických vymožeností se prostě neobejdeme, a ani většinou nechceme. Vodu prostě na zabezpečení standardní životní úrovně potřebujeme. Pokud už dům chceme na místě bez veřejného vodovodu, nezbývá, než se pokusit získat vodu podzemní (studna), je-li to samozřejmě technicky možné. V opačném případě pak lze využívat vodu povrchovou (s patřičnou technologickou úpravou), vodu srážkovou a v nejhorším případě vodu dovážet. A nejde jenom o zabezpečení dostatečně kvalitní vody v dostatečném množství, jde o jejich následnou likvidaci jakožto vody odpadní. To je možná ještě složitější. Pokud není možné vody vypouštět do splaškové kanalizace, předčištěné do vodotečí či do zásaku, je nezbytné vody akumulovat v nepropustné jímce a tuto pak pravidelně vyvážet a v souladu s legislativou následně likvidovat. A to je nejenom nepraktické a drahé, ale mnohdy i technicky obtížně řešitelné.

Jistou možností by mohla být koncepce ostrovního domu . Systém nakládání s vodou navrhnout tak, aby v co největší míře využíval lokální zdroje (samozřejmě s upravenou do požadované kvality) vody, především vodu srážkovou. Velkým zdrojem provozní vody může být recyklovaná šedá voda , kdy tuto vodu můžeme používat nejenom na zálivku, ale i na splachování toalet. A použití na splachování obvykle bývá téměř největší částí spotřeby veškeré pitné vody v domě. Spotřeba pitné vody na splachování tvoří často až 50% celkového množství spotřebované vody v domě. A to už vůbec nemluvím o logice využívat drahou a vzácnou pitnou vodu na to, aby pouze odstranila odpad z našich domovů, když na tento účel bohatě vystačí voda lokálně recyklovaná.

Dalším krokem v úvahách o technickém řešení domu pak musí být proces likvidace našich vzniklých odpadních vod. Zde je třeba vzít na zřetel technické a legislativní možnosti dané lokality a z těchto podmínek se pokusit vytěžit maximum. Předčištěnou vodu využívat na závlahu, přebytky pak zasakovat, případně jímat a následně likvidovat v co možná nejmenších objemech. Velmi moderní jsou v této oblasti např. metody likvidace odpadních vod využívající evapotranspiraci (zelené střechy a fasády).

Společnost ASIO NEW, spol. s r.o. v těchto dnech dokončuje práce na prvním systému AS-ISLAND, který by mohl být na přelomu tohoto roku nainstalován nedaleko Chlumce nad Cidlinou. Jednotlivé části tohoto technologického celku tvoří prověřené výrobky pro hospodaření s vodami dodávané společností ASIO NEW spol. s r.o., jakými jsou systém využívání srážkových vod AS-REWA, čistírna šedých vod případně srážkových vod AS-GW/AQUALOOP, domovní čistírna odpadní vod AS-IDEAL PZV a pro dodávku vody a případné doplňování vody z jiného zdroje AS-RAINMASTER.

AS-ISLAND je tedy sestava výrobků složená pro zajištění komplexního hospodaření s vodami v objektu rodinného domu. Sestava se skládá ze zařízení pro čištění, akumulaci a využívání dešťových vod jako hygienicky nezávadné vody v objektu, dále čištění, akumulaci a využívání šedých vod jako provozní vody v objektu a nakonec čištění splaškových odpadních vod, jejich akumulaci spolu s přebytečnými dešťovými vodami (využití pro závlahu) a odvod minimálního přebytečného množství vody vhodné pro vsak na pozemku. Každá z komor pro akumulaci a využití vod pro jednotlivé účely je vybavena systémem monitoringu množství vody pro přehled o hospodaření s vodou v objektu. Jednotlivé účely jsou v případě nedostatku schopné se vzájemně zastoupit, voda pro závlahu je případně zálohována vyčištěnou šedou vodou a provozní voda je zálohována hygienicky zabezpečenou dešťovou vodou, poslední jmenovanou je pak nutné zálohovat vodou z jiného zdroje (řadu, studny, povrchové vody), případně zajistit dovážení pitné vody.

Jedná se o hranatou samonosnou plastovou nádrž o rozměrech 6,16 x 2,0 x 2,16 m pro postavení na betonovou podkladní desku a obsypání zeminou. Je určeno pro postavení ve výkopu na podkladní betonovou desku a následnému zásypu zeminou při současném plnění vodou. Každá z 6 komor je přístupná vstupním komínkem výšky 500 mm ukončeným v úrovni terénu pochůzným plastovým poklopem s únosností 200 kg.

Ostrovní dům AS-ISLAND

Kompaktní zařízení lze s výhodou použít pro komplexní řešení vody v domě jako efektivní systém pro ekonomickou recyklaci vod s minimální potřebou primárního zdroje vody a to pomocí jediného zařízení. Provozní linka striktně odděluje jednotlivé vody tak, aby nedošlo k jejich vzájemné kontaminaci, ale zároveň tak, aby bylo zařízení maximálně kompaktní a uspořilo nejen prostor na pozemku, ale i náklady na výkopové a stavební práce.

Ing. Jan Vacek, Ing. Vladimír Jirmus