Po dvou letech opět pod Kriváněm

25. 10. 2019

Přednáška Ing. Plotěného zaujala a rozdělila účastníky především z řad vodárenských společností (ale nejen) na dvě skupiny – na ty, kteří ji ocenili jako nadčasovou a odvážnou a ty, kteří ji považovali za zpátečnickou (venkov je přeci potřebné řešit centrálně a s high-tech). Úspěchem bylo, že se o přednášce mluvilo a byla tak příležitost obhajovat řečené. Přednášku jsme proto dodatečně zaznamenali na YouTube: Odpadní vody na venkově z pohledu občana a zastupitele .

Na konferenci byly samozřejmě i další zajímavé přednášky, které monitorovaly stav na Slovensku – např. co se týká podílu znečištění v tocích z komunální sféry u  ČOV do 2000 EO atd. Dále se objevily technicky zaměřené přednášky, které se např. věnovaly řešení solitérních staveb (ASIO SK), problematice membránových čistíren nebo řešení skupin čistíren. A pak přednášky prezentující výzkumná témata, jako znečištění srážkových vod nebo mikropolutanty … Shrnuto – významná konference co do témat, i co do významu vlivných návštěvníků. Navíc v překrásných Tatrách.

Ing. Karel Plotěný