Poděbrady – Konference CzWA - VODA 2013

21. 9. 2013

Přednášky zazněly jak v sekci věnované malým a  domovním čistírnám , tak i sekci věnované energetickým otázkám čištění odpadních vod . Postery se pak věnovaly jak praktickým věcem – hospodaření s močí, tak i prezentací výsledků výzkumu a vývoje (nanoželezo, membrány, moč, ropné látky) – naší tradičně silné stránce.

Já jsem předsedal sekci 6 – což byla sekce zabývající se Malými a domovními čistírnami, kde zaznělo několik příspěvků zaměřených na oblast legislativy aplikace a provozu malých a domovních čistíren.

VODA 2013 CzWA

Po stránce legislativní byl, i s ohledem na naše působení v domovních čistírnách, významný příspěvek Ing. Kollera, který prezentoval zkušenosti se zaváděním nového způsobu schvalování domovních čistíren a který v rámci přednášky prezentoval i stanovisko odborné skupiny ČAO k diskuzi o možných změnách v NV 416/2010 Sb., případně i zákonu O vodách. V podstatě se jedná zefektivnění kontroly v rámci revizí (první revize brzy po instalaci, povinnost zveřejnit výsledky zkoušky typu, záznam o  kontrole posílat přímo na vodoprávní úřad – nejlépe elektronicky ihned po kontrole. A o praktičtější předpis pro vypouštění do podzemních vod – bagatelizovat obsah fosforu (požadovat hodnoty dosažitelné biologickým procesem) a zpřísnit hygienické ukazatele tak kde to má smysl a zrušit je úplně tam kde to nemá smysl – rozhodnutí nechat na hydrogeologovi.

Ing. Karel Plotěný