Podzimní semináře na téma recyklace

8. 10. 2019

Co vás čeká?

Úvod do (RE)cirkulační ekonomie – Ing. Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky

Co vše si máme představit pod pojmem cirkulární ekonomie v oblasti odpadů a recyklace odpadních vod. Co konkrétně to znamená pro komunál a pro průmysl, případně jak se mohou zapojit nepodnikající subjekty.

Legislativa a RE (odpadní vody podle zákona o odpadech) – Ing. Karel Plotěný, ASIO TECH, spol. s r.o.

V novém vodním zákoně bylo zrušeno ustanovení o „jiném nakládání“ a v zákoně o odpadech bylo naopak umožněno, aby se recyklace odpadních vod řídila tímto zákonem. Příspěvek si dává za cíl zmapovat současný stav uplatnění těchto změn v praxi a dotkne se i dalších nových úprav v zákoně o vodách.

Průmysl a (RE)cyklace odpadních vod – přehled technologií a vhodnost jejich využití – Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.

Nedostatek vody a změny v zákoně o vodách budou nutit investory, aby řešili recyklaci použité vody přímo u zdroje. Příspěvek poskytne přehled technologií, jejich předností a nedostatků a cenové relace za recyklaci odpadních vod při použití jednotlivých technologií.

Bytové domy a (RE)cyklace šedých a odpadních vod – Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek, ASIO NEW, spol. s r.o.

V příspěvku budou zmíněny nejnovější informace z této oblasti – Evropská norma, stanovisko SZU, zkušenosti z projektování a dodávek. Dále budou zmíněny i ekonomické údaje k rozhodování se o vhodnosti realizace na dané lokalitě.

(RE)kuperace tepla z odpadních vod – Ing. Jakub Raček, Ph.D., AdMaS Research Centre

ASIO NEW je účastníkem výzkumného projektu v této oblasti. V příspěvku bude použita rešerše z přípravy projektu a výsledky studií proveditelnosti pro bytové domy. Dále budou prezentovány výsledky již realizovaných projektů a ekonomická návratnost rekuperace tepla z objektu občanské vybavenosti.

Úspory energie (RE) ovlivněním mikroklimatu (modrozelená infrastruktura – střechy, stěny, AS-TTE ROŠTY) – Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.

O novinkách z oblasti ovlivnění klimatu ve městech a interiéru bude příspěvek prezentující praktické možnosti (výrobky a projekty) ovlivnění mikroklimatu ve městech.

Termíny a místa konání

31.10.2019 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno

5.11.2019 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4

Čas:

08:30 – 09:00 prezence
09:00 – 14:00 seminář

Účastnický poplatek:

Vložné 1000,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200,- Kč (+ poštovné).

Semináře jsou zařazeny do:

- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bod
- programu celoživotního vzdělávání ČKA 2 body

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Vložné musí být uhrazeno předem, při prezenci ho již není možné uhradit.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo prostřednictvím přihlašovacího formuláře .

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
ASIO NEW, spol. s r.o.