Příklady řešení menších komunálních ČOV

28. 11. 2022

Čistírny odpadních vod

Pro účel tohoto článku byly zvoleny dvě komunální čistírny odpadních vod . První vybranou ČOV je zařízení umístěné v logistickém areálu D1 Ostředek. Druhá ČOV je instalována v obci České Libchavy, kde je napojena na část obce a nátok na ČOV je poměrně stálý. V článku budou porovnány zvolené technologie čištění a porovnány účinnosti odstranění látkového znečištění.

Popis technologie čištění odpadních vod

ČOV Ostředek

Zdrojem odpadních vod je logistický areál Ostředek, kde se nachází skladové a administrativní budovy. Vznikají zde pouze splaškové odpadní vody bez průmyslového znečištění. Vzhledem k předpokladu, že nátok bude výrazně nerovnoměrný dle obsazenosti areálu, bylo navrženo dvojlinkové řešení hybridního SBR reaktoru pro maximální kapacitu 420 EO. Odpadní vody jsou na čistírnu odpadních vod dopravovány tlakově z  čerpací stanice , která je vybavena strojním mechanickým předčištěním. Obě linky jsou vybaveny denitrifikačním stupněm. Kal je aerobně stabilizován ve společné kalové nádrži. Vyčištěná voda je vypouštěna do povrchový vod. Pro případ úplného výpadku a nedostatku látkového zatížení na nátoku je doplněno dávkování externího substrátu.

ČOV Ostředek

Čistírna odpadních vod Ostředek

ČOV České Libchavy

Nátok na čistírnu odpadních vod je veden z ČS na kanalizační síti obce. Jedná se o ryze splaškové vody. Voda je předčištěna na stíraném válcovém sítě a následně proudí do nízko zatěžované aktivace skládající se z předřazené denitrifikace, nitrifikačního stupně, dosazovací sekce tvořené dvěma paralelními dosazovacími nádržemi a kalové nádrže s aerobní stabilizací přebytečného kalu. Jedná se o jednolinkové uspořádání 1 x 400 EO.

Nádrže obou ČOV jsou tvořeny prostorovými betonovými prefabrikáty. Jako provozní objekt slouží upravený přepravní kontejner v případě ČOV Ostředek. V případě ČOV České Libchavy slouží jako provozní objekt betonová prefabrikovaná nádrž s šikmou zákrytovou deskou.

ČOV České Libchavy

Čistírna odpadních vod České Libchavy

Porovnání výsledků nátokových a odtokových parametrů

Současný nátok odpadních vod ČOV České Libchavy se blíží svojí návrhové kapacitě 400 EO. Nátok na ČOV Ostředek byl do srpna 2022 přibližně na 15 % své návrhové kapacity. V provozu je jedna linka, která je zatěžována přibližně na 30 % své návrhové kapacity. V případě ČOV Českých Libchav ani ČOV Ostředku nebylo použito dávkování externího substrátu či dávkování srážedla fosforu. Průměr byl v případě ČOV Ostředek vypočítán z 6 ti měsíčních hodnot březen–srpen 2022. V případě ČOV České Libchavy byl průměr nátokových a odtokových hodnot vypočítán z 5 ti kvartálních odběrů červen 2021–červen 2022. V rámci obou ČOV jsou odběry prováděny od jejich zprovoznění. V tabulkách je uvedeno porovnání nátokových a odtokových parametrů spolu s parametry uvedenými v platném povolení k vypouštění do povrchových vod.

Nátokové a odtokové parametry ČOV Ostředek a ČOV České Libchavy
Nátokové a odtokové parametry ČOV Ostředek a ČOV České Libchavy

Závěr

Obě ze zmíněných čistíren odpadních vod plní svou čistící funkci velmi dobře a s přehledem splňují předepsané parametry pro vypouštění. I přes velmi nízké zatížení, výkyvy v nátoku a čerpací stanici na nátoku ČOV Ostředek vykazuje velmi dobré parametry odtoku. ČOV České Libchavy rovněž dosahuje vynikajících výsledků navzdory většímu podílu balastních vod a nárazovému čerpání z ČS. Nutno podotknout, že na kvalitu odtoku z ČOV mají významný vliv provozovatelé.

Poděkování

Poděkování patří celému týmu společnosti ASIO TECH, spol. s r.o., starostovi Českých Libchav, panu Janu Krčmářovi a zástupci provozovatele VHS Benešov, panu Ing. Lukáši Vidrnovi.

Ing. Jan Přikryl