Realizace první čistírny odpadních vod s membránovou technologií v Bosně a Hercegovině

5. 12. 2013

Čistírna odpadních vod je navržena na čištění komunálních odpadních vod od zaměstnanců. Průměrné návrhové denní množství odpadních vod je 66,52m 3 /d. Při návrhu bylo uvažováno s možným navýšením produkce odpadních vod na 100m 3 /d.


Princip technologie čištění odpadních vod
Odpadní voda od zaměstnanců je přiváděna areálovou kanalizací do čerpací jímky, ze které jsou odpadní vody čerpány na mechanické předčištění. Mechanické předčištění je tvořena rotačním sítem s průlinou 1mm. Mechanicky předčištěná voda následně natéká do vyrovnávací nádrže, která slouží k homogenizaci odpadních vod a k akumulaci odpadní vody před čerpáním na biologickou část čistírny odpadních vod.

ČOV MBR

Biologická část čistírny odpadních vod je tvořena aerobní částí, která je vybavena jemnobubliným aeračním systémem pro zajištění potřebného množství vzduchu pro čistící proces, anoxickou částí, vybavenou nosiči biomasy pro zachycení kalu, a membránovou částí. Membránová část je tvořena ultrafiltračními moduly z dutých vláken. Pro ochranu UF modulů jsou před nimi instalovány rukávcové filtry pro zachycení znečištění většího než 400mikronů. Vyčištěná odpadní voda odtéká do místní vodoteče Tešanjka. Součástí technologie je i automatický proplach membrán vodou a vzduchem a zařízení pro CIP čištění membrán.

Přebytečný kal je v pravidelných intervalech odtahován do kalové nádrže a následně je čerpán na dehydrátor, kde dochází k jeho odvodnění.

kalová koncovka - dehydrátor

Mgr. Zdeněk Hort