Recyklace odpadních vod z recyklace plastů

10. 5. 2022

Recyklace různých forem plastového materiálu, např. PET, LDPE, HDPE, PP, je již běžným standardem všech vyspělých zemí světa. Recyklací plastů v recyklačních linkách prodloužíme jejich životní cyklus. Stále aktuálnějším tématem dnešní doby je opětovné využití vody ve zpracovatelském průmyslu. Existují recyklační linky, zejména na zpracování LDPE a HDPE plastů, pro získání plastového granulátu, kde je spotřeba vody enormní. Úvahy o zpětném využití vyčištěné vody, nebo-li recyklaci, jsou proto neopodstatněné.

Na recyklaci obalového materiálu, především LDPE i HDPE fólií, se specializuje firma MATEO Packing s.r.o. se sídlem v Luštěnicích. Tato firma zpracovává na čtyřech recyklačních linkách přibližně 800 tun vyrobeného granulátu. Minulý rok se rozhodli zrealizovat další recyklační linku pro tuto surovinu. Denní produkce odpadních vod je poměrně konstantní, pohybuje se kolem 25 až 27 m 3 /hod. Tato produkce vody závisí na chodu technologie, která zpracuje plastový materiál. Investor se rozhodl od samého začátku projektu recyklovat vodu a míra recyklace vody je přibližně 90 %.

recyklace odpadních vod z recyklace plastů

Spolu s investorem jsme začali před létem minulého roku pracovat na projektové dokumentaci pro kompletní výstavbu recyklační linky. Byla vypracována jednostupňová projektová dokumentace technologické části.

Jakou technologii jsme zvolili?

Odpadní vody vznikají z předmytí a z finálního praní obalového materiálu který dále vstupuje na další zpracování. Tyto vody jsou gravitačně vedeny do podlahové jímky, která je homogenizována vertikálním míchadlem. Surová odpadní voda je silně znečištěna jednak rozpuštěnými látkami, ale i nerozpuštěnými, které unikají zejména z předmytí fólií. Tyto částice jsou mechanicky odděleny na jemném mechanickém sítu s pórovitostí do 1 mm. Mechanicky předčištěná voda dále putuje do primární sedimentace kvůli sedimentujícím částicím, které nelze odstranit mechanicky. Po dvoustupňové separaci nerozpuštěných částic postupuje odpadní voda gravitačně do homogenizované akumulační nádrže. Dále je technologie řízena čerpadly i pomocí PID automatické regulace. V dalším stupni technologie jsou dávkovány chemické reagenty, zejména louh pro úpravu hodnoty pH, koagulační činidlo a následně flokulační činidlo. Chemicky upravená voda putuje do flotační jednotky , kde se oddělí kal od vyčištěné vody. Táto voda je dále kumulována ve dvou nadzemních nádržích a je použita pro linku na zpracování plastového obalu. Neodvodněný kal je shromažďován v homogenizované nádrži a je následně zpracován na AS-DEHYDRÁTORU. Recyklační linka je řízena pomocí SIEMENS SIMATIC S7 systému s možností vzdáleného přístupu přes webové rozhraní.

recyklace odpadních vod z recyklace plastů

Jaké kvality jsme dosáhli?

Odpadní voda na nátoku do recyklační linky je silně znečištěná, byly naměřeny koncentrace CHSK Cr na úrovni 1750 mg/l. Nerozpuštěné látky se pohybovaly kolem 4000 mg/l a vodivost 3410 µS/cm. Po úpravě odpadní voda obsahovala do 400 mg/l CHSK Cr , nerozpuštěné látky do 10 mg/l a vodivost 3215 µS/cm. U sušiny kalu po odvodnění jsme dosáhli hodnoty více než 18 %.

stanice přípravy flokulantu

Na realizaci díla se podílely dva subjekty: technologickou část realizovala společnost ASIO TECH, s.r.o., inženýrskou část realizovala firma AQUA-STYL spol s r.o. Pro technologické vybavení jsme volili jen špičkové dodavatele z oboru, nainstalovali jsme ponorná čerpadla KSB , flotační jednotku od firmy VODATECH a další velké komponenty technologie jako jednotka pro odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR, flokulační stanice AS-PROCHEM jsou výrobkem ASIO TECH, spol. s r.o.

Ing. Július Telek