Recyklace vod z praní bazénových filtrů

12. 10. 2021

Recyklace vody & energie

V provozních nákladech veřejného bazénu (plovárny, aquaparku atd.) představují částky na vodu, její ohřev a chemii pro úpravu nemalou (a často zásadní) položku. Ve snaze řešit tyto nákladové položky vzniklo v průběhu posledních let několik parciálních technologií nebo technologických postupů, jak položky snížit (využití výměníků tepla s prací vody, využití neohřáté vody na praní filtrů atd.). Jak již bylo zmíněno, všechny dosavadní postupy byly jenom úzce zaměřené na dílčí řešení jednotlivých položek. Při detailním (ale zároveň komplexním) pohledu na problematiku a současném stavu poznání membránových technologií se nabízí otázka, zdali je možné najít řešení úspor vody a tepla za současného zlepšení jakosti vody v jedné kompaktní technologii.

ASIO Recyklace bazénových vod AS-POOLREC 72

Realizované jednotky recyklace bazénových vod AS-POOLREC 72

Od pilotáží k realizacím

Zodpovědný návrh a vývoj nové technologie recyklace bazénových vod s potenciálem být technologií zásadní si vyžaduje skloubení několika faktorů, které do sebe musí zapadat jako puzzle. Již vize nové technologie byla položena na zásadách investiční dosažitelnosti a s tím spojenou dobou návratnosti vložených prostředků do technologie z pohledu provozovatele při zachování kvalitativních parametrů výstupu technologie a technickým řešením, které je uživatelsky přívětivé. Po několikaročním vývoji a aplikacích membránových technologií v širokém portfoliu průmyslových provozů byli postaveny základní vize nové technologie (která je na trhu realizována pod obchodním názvem AS-POOLREC):

 • technologie musí být bezpečná a výsledný produkt musí být několikanásobně bariérově chráněn,
 • technologie musí být investičně zajímavá s rychlou návratností vložené investice,
 • technologie musí řešit mimo jiné zásadní snížení CHSK, TOC, vázaného chloru, tvrdosti,
 • technologie musí zabezpečit ABSOLUTNÍ mikrobiální bezpečnost,
 • technologie musí splňovat legislativní rámec a musí mít podporu v technických normách, a to zejména vyhláška 238/2011, 252/2004 Sb. a také DIN 19645,
 • technologie musí být dálkově ovladatelná s komplexní archivací provozních dat,
 • technologie musí být provozně spolehlivá.

Tyto základní vize byly v průběhu vývoje technologie doplňovány o další parciální vylepšení související s hloubkou poznatků získaných při pilotážích a 3D modelování jednotlivých velikostních řad. Základní pilotáže probíhaly v bazénových centrech v Praze a Brně na pilotních jednotkách, kde jsme si ověřili provozní parametry technologie. Pro objektivizaci dat byly záměrně zvoleny dva zcela různé bazénové provozy, co se týče velikosti a také místně využívané bazénové technologie recirkulace vod. Pro doplnění a verifikaci dat je při podobných akcích nezbytná také kontrola na modelech v laboratorních podmínkách. V rámci pilotáží byly prověřené hlavní uzly technologie, co do výběru vhodných typů membrán, poměrů dávkování chemie, optimalizace CEB. Průběžně byly vstupy i výstupy podrobeny laboratorním rozborům.

Některé důležité závěry z pilotážích:

 • výběr vhodného typu membrán pro primární a sekundární membránovou úpravu je zásadní pro excelentní výstupní parametry a zejména celkovou funkčnost technologie,
 • potvrzená teorie o minimalizaci vázaného chloru v podmínkách eliminace organické kontaminace a kontaminace dusíkatými látkami – „když není matrice, není se na co vázat“,
 • je nutné použít správný mix antiscalantů v kombinaci s předúpravou surové vody a zvolení vhodného poměru primárního odluhu.

Pilotní jednotky AS-POOLREC Pilotní jednotky AS-POOLREC Pilotní jednotky AS-POOLREC

Pilotní jednotky AS-POOLREC

Na základě poznatků z pilotáží se přistoupilo k detailnímu návrhu velikostních řad s důrazem na ergonomičnost řešení a plnou funkcionalitu. Zároveň byly dopracovány algoritmy pro řídící systém SIEMENS Simatic s dotykovým displejem a dořešena modularita dálkového dohledu a plné integrace přes SCADA. Významnou stránkou systému je archivace provozních dat a výstupních parametrů recyklované vody. Dálkový dohled nad technologií umožňuje zejména v úvodním období po instalaci technologie řešit provozní stavy v úzké součinnosti mezi obsluhou zařízení a technologem. Cílem bylo navrhnout systém MaR tak aby zásahy obsluhy byli minimalizovány jenom na základní údržbu, doplnění chemie a vizuální kontrolu systému. Současná verze řídícího systému je plně kompatibilní s celou velikostní řadou.

Ve snaze umožnit instalaci recyklační technologie AS-POOLREC i v malých provozech, byl učiněn návrh vyvinout také malé jednotky s kompaktní technologií umístněnou v rámu velikosti europalety.

Kompaktní jednotka recyklace bazénových vod AS-POOLREC 10

Kompaktní jednotka recyklace bazénových vod AS-POOLREC 10

Popis recyklační technologie AS-POOLREC

Voda z praní pískových filtrů je odvedena přes systém ventilů s pohony do akumulační nádrže surové vody. Technologické nádrže jsou standardně vybaveny tenzometry. Z akumulační nádrže je voda čerpána přes systém fyzikální a chemické předúpravy na primární membránový stupeň, který je vybavený hydrofilními membránami s 20 nm póry. Primární membránový stupeň má automatický backwash i CEB. Voda je v primárním stupni zbavena veškerých bakterií, virů, nerozpuštěných látek, zákalu a části organické kontaminace. Voda z primárního membránového stupně je akumulována před sekundárním membránovým stupněm a je zároveň ošetřena UV zářením. Během procesu na sekundárním membránovém stupni jsou z roztoku odstraněny iontové, organické a rozpuštěné látky. Voda po sekundárním stupni je doupravena na požadované parametry pH a obsahu volného chloru.

ASIO technologie AS-POOLREC

Pohled na část technologie AS-POOLREC

ASIO recyklace bazénových vod AS-POOLREC 20

Realizované jednotky recyklace bazénových vod AS-POOLREC 20

Vybrané maximální výstupní parametry recyklované vody z realizovaných akcích:

 • Escherichia coli: 0 KTJ/100ml
 • Pseudomonas aeruginosa 0 KTJ/100ml
 • Staphylococcus aureus 0 KTJ/100ml
 • Legionella spp. 0 KTJ/100 ml
 • zákal < 0,02 FNU
 • pH 6,7
 • CHSKMn < 0,4 mg/l
 • N-NH4+ < 0,04 mg/l
 • Tvrdost < 0,1 mmol/l

Produkovaná recyklovaná voda plně vyhovuje vyhlášce 238/2011 Sb., 252/2004 Sb a je v plném souladu s DIN 19645. Vzhledem k instalované technologie je možné dílčí parametry / kupříkladu pH / doupravit dle požadavků provozovatele tak aby instalace technologie zabezpečila také snížení množství provozní chemie v bazénové technologii.

Velikostní tabulka AS-POOLREC

Ekonomické zhodnocení návratnosti investice AS-POOLREC

Shrnutí výhod technologie recyklace bazénových vod AS-POOLREC

 • rychlá návratnost investice do technologie
 • zlepšení ekonomiky provozu
 • zásadní snížení množství /napouštěcí/ vody do bazénu
 • snížení nákladů na ohřev bazénové vody – technologie vrací zpátky vodu teplou!
 • prodloužení životnosti stávajícího tepelného výměníku
 • sníženímnožství dávkování chemikálii pro provoz bazénu (zejména H2SO4)
 • omezení tvorby vázaného chloru v systému bazénové technologie
 • kompaktní řešení s malou zastavenou plochou
 • osazení systému do stávajících prostor bez stavebních úprav
 • plně automatický systém s minimální údržbou s možností integrace do stávající MAR
 • plně kompatibilní vzdálená správa

Ing. Peter Putz