Retenční nádrž ze systému AS-KRECHT – Slezská univerzita Opava

3. 8. 2016

Jako optimální technické řešení projektant zvolil systém AS-KRECHT. Po provedení výpočtů byla navržena retenční nádrž o požadovaném objemu cca 34 m 3 . Hydrogeologické poměry v místě realizace si vyžádaly provedení vodotěsné retenční nádrže. Ke splnění tohoto požadavku bylo nutno osadit tunelový systém do nepropustné polyethylenové folie.

Před tunelový systém byla osazena rozdělovací šachta, která zajišťuje rovnoměrné rozdělení přitékajících dešťových vod do jednotlivých řad tunelů. Na odtoku byla osazena regulační šachta, která zajišťuje regulaci odtoku na požadovaný neškodný odtok. Technicky byl tento požadavek vyřešen pomocí kapacitního otvoru.

Materiál dodaný firmou ASIO, spol. s r.o.:

  • 21 ks středního tunelu AS-KRECHT+ 3 počáteční a 3 koncová čela,
  • odtoková regulační šachta,
  • hydroizolace,
  • geotextilie,
  • montáž – osazení hydroizolace, geotextilie, osazení tunelového systému.

Konstrukční vlastnosti systému AS-KRECHT a dodržení krycích vrstev v nadloží objektu umožňují osazení retenční nádrže do parkovacích ploch. Celá tato sestava spolehlivě zajišťuje požadavek na zpomalení a zajištění neškodného odtoku dešťových vod z řešeného území.

Ing. David Šmídek