Seminář „Membránové technologie“

3. 3. 2018

Letošním seminář byl rozdělen do čtyř bloků. Celým seminářem nás prováděl pan doktor Holba. V dopoledních hodinách proběhly první dva bloky, které nesly názvy:

1) Aplikace membrán v úpravárenství,
2) Aplikace membránových technologií na čištění komunálních odpadních vod.

Seminář začal prezentací pana docenta Cakla z Univerzity v Pardubicích s tématem teoretické základy k aplikaci membrán do úpravárenství . Prezentace byla zaměřena na popsání membránových procesů, které jsou používány v úpravárenství.
Druhou prezentaci měl pan inženýr Drbohlav z firmy Sweco Hydroprojekt, a.s. – Shrnutí poznatků z modernizace a rekonstrukcí úpraven vod. Prezentace byla zaměřena na problematiku z reálných úpraven vod v České republice.
Pan inženýr Láska ze společnosti Hydranautics, Nitto group company představil trendy v membránové separaci. Pan inženýr představil výrobky společnosti a odvětví průmyslu, kde jsou využívány.
Blok zakončila paní Warczok s tématem prezentace Trends in membrane technology. Paní Warczok prezentovala výhody využívání membránových technologií v různých odvětvích průmyslu.

Seminář  „Membránové technologie“

Druhý blok zahájil prezentací pan inženýr Škorvan ze společnosti ASIO, spol. s r.o. s názvem Zásady navrhování membránových technologií. Pan inženýr popsal zásady správného návrhu membránové technologie v úpravárenství a čistírenství. V následující prezentaci pan doktor Beneš z firmy Veolia prezentoval výrobky společnosti z praxe, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Poslední příspěvek v tomto bloku měl název Aplikace membránových technologií pro speciální účely, které prezentoval pan inženýr Gál z firmy MARTIN Membrane Systems. Pan inženýr popisoval problematiku úpravy a čištění vody ve ztížených podmínkách. Touto prezentací byl ukončen druhý blok přednášek.

Třetí blok, který nesl název „Aplikace membránových technologií v průmyslu“, byl zahájen přednáškou pana Poláška s názvem – zkušenosti z provozu membránových technologií ze světa. Pan Polášek prezentoval praktické zkušenosti a problémy z aplikace membránových technologií v různých částech světa. Pan doktor Černín ze společnosti ASIO, spol. s r.o. přednesl prezentaci na téma zhodnocení aplikačního potenciálu membránových technologií v čistírenství a vodárenství. Pan doktor shrnul potenciál membránového trhu a jeho segmentaci.

Pan doktor Černín zároveň prezentoval některé příklady z aplikací membránových technologií v reálném zapojení. Touto prezentací byl ukončen předposlední blok semináře.

Poslední blok semináře s názvem „Trendy a legislativa v kontextu membránových technologií“ zahájil pan profesor Wanner z VŠCHT Praha. Prezentace měla název – Důvody pro opětovné využívání odpadních vod, současný stav technické normalizace a právních předpisů. Pan profesor uváděl důvody pro opětovné využívání odpadních vod, které doplnil reálnými údaji. Poslední přednášející byl pan doktor Filip z univerzity Palackého v Olomouci s příspěvkem – Využití modifikace membrán pro aplikace v praxi: současný stav a trendy. Pan doktor zavedl posluchače do světa nanomateriálů a jejich využití při aplikaci na membránách.

Seminář  „Membránové technologie“

Celý seminář se nesl v přátelském duchu. Po každé prezentaci se rozvinula debata na uvedené téma. Po ukončení posledního příspěvku byla otevřena diskuze. Příjemné prostředí vinných sklípků v blízkosti, vedlo k tomu, že se diskuze protáhla až do pozdních večerních hodin.

Ing. Stanislav Ježek