SFT FILTR – jako základ nového uspořádání ČOV

15. 1. 2012

Použití důkladného mechanického předčištění před biologií nemusí vést ke zhoršení funkce čistírny a jejich odtokových parametrů, ale naopak může ve spojení s dalšími technologiemi a při dodržení některých zásad zefektivnit proces čištění a při tom i snížit energetické nároky na čištění odpadních vod. Tyto technologie se prosadily zejména v severní Evropě a jako mechanické předčištění je používán např. tzv. SFT FILTR.

MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
V minulosti bylo mechanické předčištění ve formě usazovacích nádrží součástí biologických čistíren. V současnosti je většina menších a středních čistíren realizována bez usazovacích nádrží, přičemž jako důvod je nejčastěji uváděno to, že dostatek substrátu, který je v usazovacích nádržích zachycen, je nutný pro odstranění dusíku. Tj. organické látky jsou potřebné jak pro denitrifikaci tak i pro tvorbu dostatečného množství kalu v aktivaci. Přičemž množství aktivovaného kalu a množství nitrifikantů spolu souvisí přímo úměrně. Tj. čím více kalu, tím více nitrifikantů a tím lepší nitrifikace. Proto s ohledem na požadované odtokové hodnoty již nejsou v našich krajích obvykle usazovací nádrže navrhovány. Dá se však říct, že tyto tendence se začínají s novými poznatky a novými technologiemi a to zejména na severu Evropy měnit.

Toto uspořádání se tak prosadilo i přesto, že z hlediska energetického není nejoptimálnější. V poslední době, zejména v severní Evropě se k důkladnému předčištění vrací

Funkce
Problematika spojená s množstvím organických látek v kalu nás, firmu ASIO, přiměla k hledání technologie, schopné zachytit co nejvíce organických látek na nátoku do ČOV. Hledání bylo úspěšné. Technologií, podle našeho názoru, nejvíce vyhovující tomuto požadavku, je tzv. SFT filtr. Tímto zařízením lze nahradit usazovací nádrž a navíc ještě zachycený primární kal zahustit a odvodnit spolu s přebytečným kalem.

Obrázek 1 - Příklad typického použití
SFT FILTR - priklad pouziti

Srovnání SFT FILTRU s usazovací nádrží
V tabulce 1. je provedeno srovnání účinnosti klasické usazovací nádrže navržené na komunální ČOV dle ATV a SFT FILTRU s pásem s oky 0,3 mm.

Tabulka 1. Očekávané parametry dosahované na primárním předčištění a SFT filtru

Parametr

SFT filtr, % odstranění

Primární sedimentace,% odstranění

NL

60

50

CHSK

40

35

BSK5

30

25

Poznámka : Navíc lze na SFT filtru kal zahustit až na 25-40% sušiny.

Neméně zajímavé je srovnání investičních a provozních nákladů. Existuje srovnávací studie, podle které bylo na konkrétní lokalitě náhradou usazovací nádrže SFT FILTREM ušetřeno 95% prostoru, 40% investičních a 30% provozních nákladů.

Popis SFT FILTRU
SFT FILTR je kompaktní jednotka určená pro mechanickou separaci nerozpuštěných látek´a jejich zahuštění. Současné modely se dodávají o výkonu od 10 do 180 l/s tj. od 36 do 648 m3/hod. Jako síto se používají tkaniny s otvory od 0,1 mm do 1 mm, což spolu s nastavením posunu umožňuje optimalizaci odstranění NL.

Schéma zařízení je na obrázku č. 2. Odpadní voda je přiváděna nátokovým potrubím (1) a filtrována přes nekonečný pás tkaniny (5). Na pásu se zachytí až 80% nerozpuštěných látek. Přefiltrovaná voda je pak odváděna odtokovým potrubím (3). Dráha tkaniny je zřejmá z obrázku. Tkanina transportuje zachycený kal do kalového prostoru (8), přičemž čištění pásu tkaniny je prováděno stlačeným horkým vzduchem vycházejícím z trysky (9). První fáze zahuštění probíhá již na tkanině, druhá pak v odvodňovacím válci. Sušinu kalu lze dle potřeby regulovat.

Obrázek 2 – Schéma SFT FILTRU

Schéma SFT FILTRU

Přednosti a možnosti použití SFT FILTRU

- Úspory objemů – použitím SFT FILTRU lze ušetřit nejen objemy odpovídající usazovací nádrže, ale i aktivace (méně přiváděného znečištění) a objemy potřebné pro manipulaci a skladování kalů (kal je skladován při vyšší koncentraci sušiny a není třeba vyrovnávacích nádrží před jeho odvodněním).

- Provozní bezpečnost – zařízení se v praxi osvědčilo na více než 200 čistírnách průmyslových a komunálních ČOV, díky čištění tlakovým horkým vzduchem není problém i při použití na vody s obsahem tuků.

- Možnost předřazení koagulace např. při čištění některých druhů průmyslových vod. Tj na SFT FILTRU se pak zachytí a odvodní nejen původní nerozpuštěné látky, ale i vločky a navíc je provedeno i zahuštění kalu.

- Velký výkon – řada výrobků až do průtoku 140 l/s, s nastavitelným odstraněním nerozpuštěných látek a s nastavitelným stupněm odvodnění. Vhodné i k předčištění odlehčovaného podílu odpadních vod, nebo jako náhrada dešťových zdrží.

- Možnost použití při intenzifikaci čistíren - použití SFT FILTRU vede k minimalizaci objemů a např. v kombinaci s MBR může snížit potřebné objemy i na méně než polovinu ve srovnání s klasickými čistírnami. Čehož lze využít i k dovybavení ČOV stupni odstraňujícími nutrienty. Stejně tak může použití SFT FILTRU v řadě případů vést jak k dosažení lepších odtokových parametrů (oddělení nitrifikace a denitrifikace), tak i především k zlepšení energetické bilance a hospodaření s organickými látkami na ČOV. Organické látky, které jsou zdrojem energie, pak mohou být namísto nákladné oxidace v aktivaci, zachyceny a využity k výrobě energie, nebo ke stabilizaci kalu s možností jeho následného využití v zemědělství.

Obrázek 3 – SFT FILTR v nadzemním provedení

SFT FILTR

Obrázek 4 – Zahuštěný kal z SFT FILTRU dosahuje více než 20% sušiny

Zahuštěný kal z SFT FILTRU