Technologie likvidace zápachu ve světle novely zákona o ochraně ovzduší

30. 5. 2012

Společnost ASIO, spol. s r.o. ve stejné době, kdy byl návrh zákona připravován, přišlo na trh s novým typovým výrobkem – biofiltrem AS-BioAir . Jedná se klasický biofiltr k likvidaci zápachu ve vzdušině. Tento výrobek doplňuje portfolio firmy v oblasti dezodorizace. Biofiltr je investičně zajímavé řešení likvidace zápachu a staví se po bok ověřených systémů fotokatylytické oxidace PCO a ionizace IOA. Všechny tři systémy mají své významné výhody, které je vhodné při výběru technologie dobře zvážit.

Zápach v návrhu zákona o ochraně ovzduší

Nejdůležitějším příspěvkem návrhu zákona je zařazení zápachu po bok všeobecně uznávaných látek znečišťujících životní prostředí. Toto je zdůrazněno i v důvodové zprávě k návrhu zákona. Další zmínka o zápachu, přípustných limitech apod. je v příloze č. 7 k zákonu, kde jsou uvedeny „ Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu “. Zde je jako jedna z příloh žádosti o povolení provozu vyžadováno: „ 1.4. Specifikaci všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje. Zvláště je třeba uvést znečišťující látky, které mohou způsobovat pachový vjem. Což znamená, že problémy se zápachem vznikajícím při provozu budou řešeny již při projektové přípravě provozu. Projektanti, úředníci, či investoři nových provozů se tedy budou muset s problematikou zápachu potýkat již ve fázi přípravy projektů.

Zápachem se v obecné rovině zabývá i návrh vyhlášky k provádění výše uvedeného návrhu zákona, která hovoří: „ o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších

ustanovení zákona o ochraně ovzduší “. V příloze č. 7 návrhu vyhlášky jsou specifikovány „ PODMÍNKY PROVOZU PRO JINÉ STACIONÁRNÍ ZDROJE “, kde jsou definovány přímo provozy, které musí splnit technické podmínky, jež povedou k eliminaci nebo omezení zápachu. Tyto vyjmenované provozy a podmínky požadované vyhláškou jsou např.:

Typ provozu

2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně

2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení

2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m 3 /den

2.7. Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro
10 000 a více ekvivalentních obyvatel

3.7. Výroba bioplynu

7.1 Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně

7.2 Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší

7.4 Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)

7.11. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií

7.12. Vydělávání kůží a kožešin

7.16. Veterinární asanační zařízení


AS-BioAir – biofiltr od ASIO

Princip využití přírodního nosiče s bakteriálním nárůstem je léty ověřený systém k likvidaci pachových složek. Jedná se o pravidelně zavlažované lože z rašeliny, borové kůry a drceného vápence k zamezení zakyselení, přes který je odváděn vzduch ze zapáchajícího provozu. Lože je kolonizováno bakteriemi, jež jsou schopny rozkládat složky zápachu. Lože je nutno pravidelně zavlažovat, kypřit a měnit. Při správné a pravidelné údržbě je účinnost biofiltru velmi vysoká.

ASIO, spol. s r.o. nabízí ucelenou řadu biofiltrů pro úpravu průtoků vzduchu 100 – 1 700 m 3 /hod, vyšší průtoky je možné upravovat paralelním zapojením více jednotek. Samonosná nádrž filtru je tvořena z polypropylénových stěnových prvků, vnitřní mezidno tvoří plastový rošt. Na roštu je rozprostřena separační síť, na niž je založeno bioaktivní lože – rašelina, borka a drcený vápenec. Pod mezidno je přivedena vzdušina znečištěná pachovými látkami. Nad bioaktivní vrstvou je zavlažovací systém tvořený tryskami.

AS-BioAir je investičně velmi zajímavé řešení problémů se zejména nízkými a stálými koncentracemi. Při správném a pravidelném provozování dosahuje velmi vysoké účinnosti.

Fyzikálně-chemické metody eliminace zápachu

Společnost ASIO, spol. s r.o. již několik let úspěšně nabízí zařízení na likvidaci zápachu ve vzdušině založené na fyzikálně-chemickém principu. V nabídce jsou dvě zařízení, která byla již mnohokrát prezentována, a proto o jejich principu pouze stručně.

Zařízení PCO pracuje na principu fotokatalýzy, kdy je odpadní vzdušina vedena přes UV výbojky, jež vyzařují specifickou vlnovou délka a následně prochází přes vrstvu speciálního katalyzátoru. Vysoce energetické UV záření pachové látky oxiduje a štěpí, na vrstvě katalyzátoru pak oxidační reakce dobíhají. Na výstupu jsou pachové látky rozloženy na vodu, uhlík a jiné neškodné látky. Jedná se účinné zařízení, které rozloží i velmi vysoké a proměnlivé koncentrace pachových látek.

Zařízení IOA pracuje na principu ionizace. Vzduch je prováděn okolo výbojových trubic. Průchodem přes výboj je dodanou energií kyslík ve vzduchu aktivován. Takto vybuzený kyslík je velmi silným oxidačním činidlem, které rozkládá pachové látky. Reakce probíhají velice rychle a polutanty jsou okamžitě po průchodu ionizační jednotkou oxidovány. Systém ionizace je vhodný pro cirkulaci vzduchu uvnitř objektů – je tedy možné minimalizovat odsávání vzduchu z vnitřních prostor a výrazně uspořit na nákladech na vytápění.

Ekonomický AS–BioAir nebo spolehlivé PCO a IOA?

Je zřejmé, že všechny tři výše uvedené technologie k likvidaci zápachu mají své opodstatnění a místo na trhu. Všechny mají své pro a proti a je vždy třeba pečlivě zvážit, která konkrétní výhoda je při rozhodování nejrelevantnější.

Hlavním argumentem pro AS-BioAir jsou nízké investiční náklady. Při rozhodování je třeba však uvážit i celou řadu nevýhod, které mohou v celkovém součtu biofiltr prodražit:
- biofiltry vyžadují k správné funkci denní kontrolu a obsluhu provozovatelem – zanedbání údržby vede neschopnosti odstraňovat pachové látky;
- biofiltr je vhodný pouze pro nízké a stabilní koncentrace pachových látek;
- velice problematický je v našich podmínkách provoz během zimy, jelikož filtr správně pracuje pouze při mezofilních teplotách;
- náběh funkce nového nebo zanedbaného biofiltru trvá několik týdnů.

PCO a IOA systémy mají naproti tomu celou řadu výhod, ale investiční náklady na zařízení jsou vyšší. Hlavními výhodami zařízení firmy ASIO, spol. s r.o. využívající fyzikálně-chemické technologie jsou:
- čistí vzduch s vysokými a proměnlivými koncentracemi zápachu;
- vysoká účinnost čištění;
- velmi jednoduchý provoz a údržba;
- nedávkují se žádné chemikálie, není třeba voda;
- provozem nevzniká žádná odpadní voda;
- redukce obsahu mikroorganismů ve vzduchu – dezinfekce;
- možnost umístit zařízení vně i uvnitř objektu;
- možnost přerušovaného provozu – náběh výkonu je okamžitý.

Tou zřejmě jedinou nevýhodou oproti biofiltru jsou vyšší investiční náklady. V řadě provozů bude však provoz PCO nebo IOA v celém průběhu životnosti zařízení ekonomicky zajímavější než biofiltr.

Srovnání systémů AS-BioAir, PCO a IOA lze shrnout do následující tabulky:

Parametr

PCO, IAO

Biofiltr

Eliminace zápachu

Vysoká účinnost nehledě na zatížení

Účinnost pouze na nižší koncentrace (>15 ppm H 2 S)

Požadavky na vstupující vzduch

Bez požadavků

Mezofilní teploty, 100% vlhkost

Další vstupy

Pouze el. energie, jednou za rok výměna výbojek a katalyzátoru

El. energie, voda, nutrienty. Nutnost pravidelné údržby biologie

Provoz/údržba

Jednoduchá – zařízení se zapne/vypne, nezávislé na provozních podmínkách

Několika týdenní „nájezd“, závislost na provozních podmínkách

Investice

Středně vysoké náklady

Nízké náklady

Ing. Ondřej Unčovský

http://www.asio.cz/cz/cisteni-vzduchu