Tradiční a netradiční technologie a jejich kombinace

25. 3. 2016

Skoro zákonitostí je také to, že s posunem k řešení „co nejblíže zdrojům“ se ukazuje, že jsou i další možnosti řešení sanitace, které vedou k dalšímu zlevňování odvádění odpadních vod a lepšímu využití zdrojů. V Německu se tyto technologie nazývají Neuartige Sanitärsystemen (NASS) a vycházejí z alternativního způsobu řešení sanitace vyznačujícího se např. oddělením moči nebo šedých vod . Doposud se těmito způsoby zabývalo spíše jen pár nadšenců, ale dnes se ukazuje, že to může být cesta k řešení neřešitelného (speciální přísné požadavky)… a hlavně to, že z dlouhodobého hlediska je to po stránce využití zdrojů řešení „nejudržitelnější“, a to navíc nejen v kombinaci s decentrálem, ale i v kombinaci například s nízkoenergetickými stavbami.

Kombinace s decentrálními řešeními

Také v ČR, obdobně jako v jiných evropských zemích, se již několik desetiletí vede debata o tom, jak co nejoptimálněji řešit odvádění odpadních vod z objektů, které není možné jednoduše napojit na veřejné kanalizace. Navíc jak zabezpečit, aby z těchto zdrojů znečištění nedocházelo k znečišťování podzemních vod, zejména sloučeninami dusíku. Nová česká legislativa pro vypouštění odpadních vod do zásaku jde dokonce tak daleko, že i u ČOV do 50 EO požaduje denitrifikaci, což u objektů diskontinuálně užívaných je technologický problém – viz Tab. 1.

Tab. 1: Ukazatele a emisní standardy

Tab. 1: Ukazatele a emisní standardy

V podstatě tak tento požadavek přímo navádí ke kombinaci co nejstabilnějších nárůstových technologií s technologiemi využívajícími rozdělení odpadních vod.

V rámci několika projektů byly ověřovány a budou prezentovány výsledky nejen klasické nárůstové technologie – sestava septik + vertikální biofiltr, kde bylo dosaženo jak v kontinuálním, tak přerušovaném provozu značného stupně nitrifikace a i částečné denitrifikace, ale ukazuje se, že pokud má být řešení jednoduché, pak nejlevnějším způsobem, jak např. dosáhnou parametrů celkového dusíku, je oddělení moči a její separátní zpracování. Často stačí jen oddělit pánské pisoáry a požadovaných parametrů se tak dosáhne s minimálními pořizovacími a i provozními náklady.

Využití NASS pro nízkoenergetické stavby

Úspora spotřeby a dělení vod jsou možnosti, jak po energetické stránce snížit nároky na energetickou spotřebu a případně i snížit investiční náklady.

Spořiče vody

Spořiče vody vedou ke snížení produkce odpadních vod – často velice jednoduchá zařízení, která dokáží, zejména u veřejných budov, podstatně snížit produkci odpadních vod a následně tím i náklady. Zejména tam, kde by se odpadní vody měly odvážet, mohou být úspory značné.

Existují již také zařízení detekující např. protékající záchody.

Nízkoenergetické způsoby čištění vod

Existují i další možnosti, jak vyhovět požadavku na minimalizaci potřeby energie – viz např. sestava septik + vertikální biofiltr.

Recyklace vody a tepla

Recyklace vody a tepla přichází v úvahu u větších objektů. Zejména se týká šedých vod, jejich znovuvyužití na splachování záchodů a využití tepla z šedých vod na ohřev teplé užitkové vody. Recyklace šedých vod má již řadu sofistikovaných řešení (nejčastěji s využitím membránových technologií), ale přirozeně intuitivně vznikly postupy zcela amatérské – nabrat z vany po osprchování hrníčkem vodu do kýble a použít ji ke spláchnutí toalety, příp. si umývat ruce nad splachovací nádržkou.

Příklad zařízení na využití šedých vod (vlevo) a výměník

Obr. 1: Příklad zařízení na využití šedých vod (vlevo) a  výměník AS-ReHeater

Ing. Karel Plotěný

Literatura

[1] Korespondenz Abwasser (KA) 12/2013
[2] Návrh změn v Nařízení vlády č.416/2010 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.