Úspěšné dokončení modernizace ČOV pro Vodňanské Kuře

4. 8. 2021

Čistírny odpadních vod

Kalové a odpadové hospodářství

Z porážky drůbeže a následné výroby masných výrobků se produkují odpadní vody se silným znečištěním. V závodě Vodňanské Kuře v Modřicích se denně porazí více než 100 000 ks drůbeže. Denní produkce odpadní vody je zde 2 450 m 3 . Kromě krve obsahuje vyprodukovaná odpadní voda také odřezky, vnitřnosti, hlavy a další části z porážky. Technologie na čistění těchto vod byla instalována roku 2000 a skládala se z dvoustupňového mechanického předčištění, čerpací stanice, nadzemní akumulační nádrže, chemické předúpravy, flotační jednotky odvodnění kalu . Z důvodu postupného rozšiřování výroby nebyla po čase technologie kapacitně dostačující a bylo potřebné udělat generální výměnu.

Spolu s investorem jsme začali před dvěma lety pracovat na projektové dokumentaci pro kompletní modernizaci čistírny odpadních vod . Byla vypracována dvoustupňová projektová dokumentace technologické i stavební části. Kvůli navýšení kapacity čistírny a náročnosti realizace musela být nová technologie přemístěna do jiné části závodu.

Jakou technologii jsme zvolili?

Investor je povinný splnit Kanalizační řád, k čemuž potřebuje mechanicko-chemickou předúpravu odpadních vod. Klíčovým faktorem při návrhu všech čistíren odpadních vod je správný údaj o hodinovém průtoku, obzvlášť v případech, kde se kapacita pohybuje mezi 100 až 200 m 3 /hod. V provozovně Vodňanské Kuře v Modřicích platí pravidlo, že veškeré práce musí být prováděny za provozu, tedy i ty stavební. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni umístit chemickou část s kalovou koncovkou do nové provozní místnosti. Z praxe víme, že čím větší akumulační objem máme k dispozici, tím je regulace provozních parametrů ČOV jednoduší a kvalita odpadní vody na odtoku a kalu je mnohem konstantnější. Místní podmínky nám dovolily pouze podzemní variantu o omezených rozměrech. Betonová nádrž má objem více než 300 m 3 a je určená pro pojíždění těžkými vozidly. Strop nádrže tedy unese i kamion s nákladem. Čerpání na chemickou předúpravu jsme vyřešili kalovými čerpadly. Chemická předúprava probíhá v trubkovém směšovači, kde jsou dávkovány chemická činidla (koagulant a flokulační činidlo). Trubkový směšovač o specifické délce téměř 200 m byl vyroben na míru. Separační stupeň jsme zvolili flotační jednotkou. Separovaný kal kumulujeme v kalové nádrži a následně zpracujeme kontinuálně na dekantační odstředivce. Vyčištěná odpadní voda putuje do veřejné kanalizace na dočištění. Nepříjemný zápach v akumulační jímce a technologické místnosti je eliminován pomocí fotokatalytické oxidace vzduchu .

Jaký byl průběh realizace?

Realizace tohoto projektu nebyla vůbec jednoduchá. Stavební práce byly zahájeny na začátku ledna letošního roku a začaly budováním podzemní akumulační nádrže. Zemní práce na nádrži trvaly necelých 20 pracovních dní a následně pokračovaly betonářské práce, bednění a finální vrstva asfaltu. Ve stávající budově byl upraven terén dle projektové dokumentace. Od ledna zde probíhaly demoliční práce starých obvodových stěn, přeložky dešťové kanalizace, zdění, vytváření nových podhledů, vybudování nové vzduchotechniky, vytápění a další. Stávající podlaha nebyla s ohledem na její únosnost ve vyhovujícím stavu, proto bylo nevyhnutelné ji kompletně vyměnit. K nově vybudované akumulační jímce byla přivedena nová kanalizace.

ASIO průmyslová čistírna odpadních vod - Vodňanské kuře

Obr. č. 1. Průběh realizace akumulační jímky

ASIO průmyslová čistírna odpadních vod - Vodňanské kuře

Obr. č. 2. Průběh realizace provozní budovy

Předání staveniště ze strany stavební firmy proběhlo v květnu. V půlce měsíce byl naplánovaný návoz jednotlivých technologických celků, zejména těch nejdůležitějších jako je dekantační odstředivka, flotační jednotka, jednotka AS-PCO (zařízení pro fotokatalytickou oxidaci vzduchu). Trubkový směšovač byl zkompletován na místě kvůli rozměrům. Pro tuto technologii jsme vybudovali samostatnou rozvodnu. Montáž celé technologie včetně elektra trvala přibližně 7 týdnů. Automatický chod ČOV zabezpečuje řídicí systém SIEMENS SIMATIC se vzdáleným přístupem. Do provozní budovy jsme instalovali také špičkové kamery. Po samotné kolaudaci jsme technologii přepojili na surovou odpadní vodu a začal zkušební provoz.

ASIO průmyslová čistírna odpadních vod - Vodňanské kuře

Obr. č. 3. Průběh realizace technologické části

Jaké kvality jsme dosáhli?

Odpadní voda na nátoku do ČOV je velmi silně znečištěná, byly naměřeny koncentrace CHSK Cr na úrovni 2300 až 2500 mg/l, koncentrace BSK 5 v intervalu 1250-1350 mg/l. Nerozpuštěné látky se pohybovaly kolem 1000 mg/l a extrahovatelné látky kolem 400 mg/l. Po úpravě odpadní voda obsahovala do 500 mg/l CHSK Cr , parametr BSK 5 se pohyboval do 500 mg/l, nerozpuštěné látky do 50 mg/l a extrahovatelné látky do 10 mg/l. U sušiny kalu po odvodnění jsme dosáhli hodnoty více než 32 %. Instalovaná jednotka na AS-PCO zabezpečuje eliminaci pachových látek.

Na realizaci díla se podílely dva subjekty: technologickou část realizovala společnost ASIO TECH, stavební část realizovala firma Moravostav Brno . Pro technologické vybavení jsme volili jen špičkové dodavatele z oboru, nainstalovali jsme ponorná čerpadla HIDROSTAL , flotační jednotku od firmy VODATECH a dekantační odstředivku od firmy MARINER PLUS , která zastupuje výrobce FLOTTWEG SEPARATION GmbH.

logo ASIO TECH

logo Hidrostal

logo Moravostav

logo Vodatech

logo Mariner Plus

Ing. Július Telek