Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?

7. 8. 2020

Seminář "Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?" se bude zabývat p roblematikou řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu . Tentokrát dvěma konkrétními oblastmi, které s vod ou v krajině úzce souvisí – kalovou koncovkou malých čistíren a decentrálním řešením obcí po stránce odpadních vod a tím pádem i kalů. Zmíněna budou jak technická řešení, tak i související legislativa.

Termín: 3.11.2020

  • blok přednášek 09:00 – 11:00
  • blok přednášek 12:00 – 14:00

Hlavní odborná témata

Kalová koncovka malých čistíren odpadních vod

  • Použití kalu na zemědělské půdě a vliv na kvalitu půd - Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU

Pohled odborníka na půdu a aplikaci kalů z hlediska zemědělského, vliv na vlastnosti půdy, schopnost zadržet vodu, a tedy i vliv na sucho.

  • Posouzení možnosti spalování kalů v Rakousku (překlad zprávy) a srovnání se stavem u nás - Ing. Karel Plotěný, ASIO

Prezentace překladu zprávy (autoři – Kretschmer, Ertl), která uvažuje s řešením kalů ČOV cestou sušení a spalování, konstatuje výhody a zároveň upozorňuje i na výzvy s tím spojené a ekonomické a ekologické aspekty rozhodování.

  • Řešení kalového hospodářství malých čistíren – Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.

Budou představena řešení nabízená firmou ASIO TECH, spol. s r.o. a to jak možnosti zmenšování množství kalu, tak i hygienizace kalů cestou kompostace anebo hygienizace kyslíkem.

  • Hygienizace kalů s využitím kyslíku - Ing. Jan Foller

Představení možnosti hygienizovat kal na malých čistírnách tak, aby byl využitelný přímo v zemědělské výrobě, jedná se hlavně o oblast čistíren do 5000 EO, kde je návaznost na použití v zemědělství nejekonomičtější.

Decentrální řešení venkova (ale nejen)

  • Domovní ČOV v Německu a Rakousku – stav a legislativa - Ing. Karel Plotěný, ASIO

Informace z překladů zpráv z Německa a Rakouska, které shrnují vývoj používání decentrálu a popisují způsob kontroly decentrálu v těchto zemích a srovnání s naším českým přístupem.

  • Nový pohled na řešení (nejen) venkova bez kanalizací, jak je známe – Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.

Aktuální trendy v řešení venkovských oblastí a solitérních staveb – prezentace nejnovějších způsobů řešení včetně vyhodnocení pilotních staveb řešících bezvodé odkanalizování celých městských částí v Německu a Holandsku.

Více informací: Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?

Přihláška: http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular