VODA 2015 – CzWA – Poděbrady

25. 9. 2015

ASIO, spol. s r.o. patřilo tradičně ke sponzorům a bylo opět i jedním z nejaktivnějších účastníků – zmínky o našich výzkumných aktivitách se objevily jak v sekcích věnovaných dusíku, tak i decentrálním řešení a pak v posterové sekci. V dusíkové sekci byly zmíněny výzkumy s ANAMMOXEM (deamonifikační postupy na odstranění dusíku z odpadních vod) a modelováním čistíren (optimalizace čistíren s využitím OZE), v sekci o decentrálních způsobech pak v hlavní roli jednoho z referátů byla sestava AS-ANASEP + AS-ZEON a její srovnání s jinými způsoby čištění, které vyznělo velmi kladně.

ASIO pak přišlo do řečí ještě v souvislosti s rekonstrukcemi nefungujících kořenových čistíren a výrobky, které za účelem rekonstrukcí připravilo. V posterové sekci pak ASIO zviditelnilo Demonstrační systémy pro efektivní nakládání s vodou v evropském měřítku a NASS (netradiční způsoby sanitace) a přispělo tak k diskuzi o  recyklaci vody , která byla nejvíce diskutovaným a nejkontraverznějším tématem, tedy pokud by se nebralo v úvahu ještě jedno téma, a to ve vzduchu visící připravované novely vládních nařízení o vypouštění odpadních vod a zákona o vodách. Tyto novely by vedly k zpřísnění požadavků na odtok z čistíren zejména, co se týká nutrientů a měly by přímý dopad na požadované technologie i cenu za čištění vody. Na druhé straně – z pohledu dodavatelů by to byla výzva k dalšímu rozvoji technologií a celého oboru.

Demonstrační systémy pro efektivní nakládání s vodou v evropském měřítku NASS _ netradiční aranžování sanitárních systémů

Ing. Karel Plotěný