Vodafone Firma roku 2014 a ASIO, spol. s r.o.

16. 10. 2014

Malé a střední firmy mohly již devátým rokem poměřit své síly v celorepublikové soutěži Vodafone Firma roku 2014 a GE Money Bank Živnostník roku 2014. Jako ASIO, spol. s r.o. jsme se pro tento rok zúčastnili a hlavně díky celému ASIO týmu jsme uspěli. V jihomoravském kole jsme se umístili na druhém místě. Ocenění si vážíme a bereme jej jako podporu v našem snažení o naplnění naší vize založené na důvěře, odbornosti a inovativním přístupu k čištění odpadních vod.

Gratulujeme všem zúčastněným a vítězům … viz http://firmaroku.cz/index.aspx?i=227&c=13591

Vodafone Firma roku 2014

Michal Plotěný

Více o soutěži samotné:

Cena Hospodářských novin Firma roku 2014 je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

• firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstřík,
• společnost má alespoň dvouletou účetní historii,
• obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč ,
• účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
• nemá v evidenci daňové nedoplatky,
• statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku,
• společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 2014 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich firemní podnikání a také popisují svůj podnikatelský příběh. Nedílnou součástí hodnocení firem je také tzv. „scóring“, který zkoumá finanční ukazatele firem. Scóring vypočítává specializovaný software na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní marže a produktivity práce. Firma může získat max. scóring 2000 bodů. V rámci hodnocení pak mají stejnou váhu scóring (50%) a podnikatelské příběhy společností (50%). V jednotlivých krajích hlasuje odborná porota složená ze zástupců partnerů, asociací a cechů (více viz „ Partneři “). Pro každé regionální kolo je určeno 10 firem, které uspěly nejlépe v hodnocení finančních ukazatelů, tzv. scóringu. Pořadí firem v jednotlivých krajích pak určuje odborná porota (50%) a scóring (50%).

zdroj: http://firmaroku.cz/