Výstavba nové komunální ČOV 800 EO ve Veliké Vsi

18. 9. 2020

Čistírny odpadních vod

Současná čistírna odpadních vod o kapacitě 250 EO je pro obec nevyhovující a bylo tedy nutné její kapacitu navýšit na finálních 800 EO. Generálním dodavatelem této akce se stala společnost ASIO TECH, spol. s r.o.

Na místě budou vybudovány monolitické zastřešené nádrže včetně dezodorizace vzduchu pomocí technologie na odstranění zápachu AS-PCO. Stávající ČOV bude využita a přestrojena na nádrž určenou pro přebytečný kal z aktivačního procesu.

Koncem července byla podepsána smlouva o dílo s obcí Veliká Ves a stavební práce již započaly. Akce je financována za pomoci dotačního titulu Ministerstva zemědělství a obce Veliká Ves.

Obr. č.1 – Výkopové práce

Obr. č.2 – Staveniště

ASIO příprava monolitických nádrží

Obr. č. 3 – Příprava monolitických nádrží

Ing. Jan Přikryl