Využití recyklované vody na závlahu

7. 7. 2020

Recyklace vody & energie

V parlamentu, který mimořádně k otázce sucha zasedal, proběhl pokus o to, aby se tam dostala možnost použití recyklované vody na závlahu , tj. aby se voda dala po stránce legislativní vyčistit tak, aby byla využitelná jako užitková na závlahu. Současný zákon takovou možnost neumožňuje a odpadní vodou nepřestane být vyčištěním (i kdyby to bylo na úroveň vody destilované), ale jejím vypuštěním do vod povrchových nebo podzemních, případně odvezením na čistírnu odpadních vod .

Jen pro zajímavost stanovisko vlády:

Vláda dále poukazuje na to, že navrhovaná úprava § 38 odst. 4 vodního zákona je v rozporu s právní úpravou obsaženou v § 38 odst. 1 tohoto zákona. Pokud je definice odpadních vod uvedená v § 38 odst. 1 vodního zákona splněna , jedná se vždy o odpadní vody bez ohledu na kvalitativní ukazatele odpadních vod . Odpadními vodami je tedy i odtok z čistírny odpadních vod, kde kvalitativní složení vypouštěné odpadní vody je blízké kvalitativnímu složení povrchových vod, do kterých jsou tyto vody vypouštěny. Nelze proto akceptovat návrh předkladatelů, podle kterého by ochrana vod a životního prostředí jako celku byla zajištěna pouhým požadavkem, aby odpadní vody využité k závlaze splňovaly požadavky v blíže neupřesněných technických normách. Dále vláda podotýká, že užití vyčištěné odpadní vody k závlaze je považováno, vzhledem k možnému průsaku do vod podzemních, za vypouštění odpadních vod do vod podzemních, a proto je možné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.

Pro znalé zákona jistou naději skýtá věta: Pokud je definice odpadních vod uvedená v § 38 odst. 1 vodního zákona splněna .. což také znamená, že pokud není splněna, pak ta voda není odpadní.

Ing. Karel Plotěný