Výzkumná činnost ASIO TECH 2019

10. 12. 2019

Technologie pro úpravu vod

Recyklace vody & energie

V roce 2019 bylo řešeno 11 výzkumných projektů . Všechny projekty podporují vizi firmy a jsou tématicky zařazeny do oblasti čištění a  úpravy vod , úspory vody a energie.

Významná část výzkumných projektů se věnuje membránovým procesům. Například v  projektu Keramtech jsou vyvíjeny keramické membrány vyráběné z odpadních produktů z vysokých pecí. Tyto membrány jsou určeny čištění a recyklaci průmyslových vod při vyšších teplotách, s obsahem abrazivních částic či agresivních chemikálií. V tomto projektu byla vyvinuta i vlastní pilotní jednotka pro aplikaci keramických membrán, která bude v příštím roce osazena v průmyslových provozech.

Obr. 1: testování Keramických membrán v laboratorních podmínkách

V projektu Rollerskate jsou vyvíjeny membránové jednotky UF/NF pro recyklace odpadních vod v průmyslu. V roce 2019 byly provedeny laboratorní testy na reálných odpadních vodách, navržena a vyrobena jednotka s NF (nanofiltračním) modulem pro snižování solnosti, odstraňování pigmentů apod. V roce 2020 bude jednotka nasazena v provozu u průmyslového partnera.

Další „membránový“ projekt se věnoval vývojem reverzní osmózy (RO) s vysokou výtěžností. Byla navržena a vyvinuta pilotní jednotka s výtěžností nad 90 %. Jednotka RO byla aplikována na několika reálných lokalitách pro přípravu provozních vod a pro recyklaci odpadních vod. Znalosti na zkušenosti z provozu budou využiti pro návrhy RO a recyklační technologie, pro průmyslové aplikace (povrchové úpravy, chladící okruhy apod.).

Obr. 2: Pilotní jednotka RO s vysokou výtěžností

Membrány ultrafiltrace (UF) jsou aplikovány také v projektu zaměřeném na recyklaci vod v prádelenském průmyslu . Pomocí membránového modulu s předřazenou in-line koagulací jsou recyklovány odpadní vody z praní, což umožňuje úsporu nejen provozní vody, ale také energie, která je ve vodě obsažena. Technologie byla již pilotována na dvou lokalitách a v následujícím roce bude aplikována do portfolia společnosti.

Obr. 3: testování UF v prádelenském provozu

Problematice likvidace koncentrátů z membránových technologií se věnuje projekt Memcon, kde je pro zpracování koncentrátů vyvíjena elektrochemická cela.

Snížení provozních nákladů na čistírnách odpadních vod do 2000 EO se věnoval projekt E-REX, kde byl optimalizován provoz ČOV z hlediska nároků na spotřebovávanou energii. V projektu byly také modelovány různé scénáře aplikace obnovitelných zdrojů energie, optimalizován řídící systém spouštění spotřebičů apod. za účelem snížení provozních nákladů. Návrhy byly odzkoušeny na reálné komunální ČOV , kde byla sledována úspora navržených opatření. Nabyté zkušenosti budou aplikovány pro návrh nových ČOV či pro jejich rekonstrukce.

Sorpčním technologiím se v roce 2019 věnovaly dva projekty, kde v prvním byl vyvíjen sorbent pro dočištění průmyslových odpadních vod (odstranění těžkých kovů), v druhém projektu je vyvíjen sorbent pro snížení odtokových koncentrací fosforu na komunálních čistírnách. Zde jsou testovány i další technologie pro srovnání účinnosti čištění a ekonomickou rozvahu řešení.

Obr. 5: Sorpční jednotky v provozu

Tématu cirkulárního zemědělství se věnuje evropský projekt CircAgro. Společnost ASIO TECH je odpovědná za návrh technologie NF pro zahuštění odpadní syrovátky, která je aplikována ve formě půdního kondicionéru/hnojiva pro doplnění živin v půdě, či jako krmivo pro hospodářská zvířata. Součástí výzkumu jsou i polní testy, kde je zkoumán vliv aplikace syrovátky na růst obilovin.

Obr. 6: Sklizeň obilí na testovací lokalitě

Součástí činnosti výzkumného oddělení je i podpora investičních akcí formou ověření provozních parametrů pilotáží, před instalací „full size“ technologie. V roce 2019 bylo provedeno 13 pilotáží mobilního odvodnění kalu, 4 pilotáže mobilní flotace, 3 ultrafiltrace, 2 reverzní osmózy. Vzhledem k vyššímu zájmu zákazníků, se počítá v roce 2020 s rozšířením této činnosti.

Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.