Webináře (on-line semináře) 2016

26. 1. 2016

Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze. Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře …

Termíny a témata webinářů na rok 2016

05.02.2016 - Sinice, vliv fosforu na trofizaci a jeho odstraňování z odpadních vod

Popis webináře: Kdy jindy mluvit o sinicích než v zimě. Až se léto zeptá, tak už je pozdě bycha honit. Jsou na naší planetě miliardy let, a tedy déle než člověk, což svědčí o jejich schopnosti přizpůsobení se podmínkám. Jejich problém spočívá v produkci toxických látek působících na lidské zdraví. V podstatě o nich platí to, co o Valaších a alkoholu - všichni s nimi prohrávají a jen někteří dokáží remizovat. Zkušenosti z praxe (např. Brněnské přehrady) o tom, jak remizovat a minimalizovat výskyt sinic, budou předmětem webináře. Další část pak bude věnována problematice fosforu a technologiím na jeho odstraňování z vod.

26.02.2016 - Objekty na stokových sítích

Popis webináře: Bůh Lomikel by se divil, jaká zařízení se vyskytují na stokách. Pro něj a pro příchozí bude prezentován přehled toho, co se nabízí a je nabízeno firmou ASIO, spol. s r.o. k řešení stokových sítí. Počínajíc čerpacími stanicemi (nová manipulační technika a šachty) a jejich navrhováním, přes odlehčovací komory (dovybavení dalšími prvky) až po předčištění srážkových vod a zasakovací objekty (nejčastější chyby v projektech a zkušenosti z praxe).

25.03.2016 - Úprava vod pro prádelenský průmysl

Popis webináře: Doba, kdy se pralo v potoce, a špinavou vodu si odnesla a vyřešila řeka je pryč. V dnešní době je nutné vodu použít několikrát a pak ji vrátit do přírody čistou a studenou. Předmětem webináře budou zkušenosti z realizací úpravy vod pro prádelenský průmysl - recyklace vody a tepla. Seznámení s technologiemi používanými ve světě a prezentace dvou akcí – jedné zrealizované a jedné nezrealizované.

29.04.2016 - Řešení solitérních nemovitostí - aneb voda v domě od A do Z 

Popis webináře: Solitérních nemovitostí a nemovitostí bez připojení na veřejné sítě stále přibývá. V rámci webináře tak budou představena možná variantní řešení zásobování vodou, využití srážkových vod a jejich skladování a čištění odpadních vod, přičemž budou prezentována jak klasická řešení, tak netradiční kombinace s využitím NASS s cílem minimalizovat náklady na provoz domu, na minimalizaci ovlivnění okolí nebo minimalizaci potřeby energie.

27.05.2016 - NEW pro průmysl - možnosti recyklace energie a úspor ve vodním hospodářství průmyslových podniků

Popis webináře: Všichni chtějí snižovat provozní náklady. NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zohledňující minimalizaci spotřeby vody a její recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění odpadních vod - tj. jak úspory ve spotřebě, tak i získávání tepla a el. energie z odpadních vod. V rámci webináře budou prezentovány zkušenosti s recyklací tepla a vod a využití např. srážkových vod.

24.06.2016 - Alternativní možnosti řešení odpadních vod v obcích - ČOV pro skupiny domů, atd. (decentrál)

Popis webináře: Řada obcí má z minulosti nereálnou představu o řešení odvádění odpadních vod – řešení, která jsou nerealizovatelná z finančních nebo jiných důvodů. Webinář tak především představí obcím reálné možnosti … od koncepčních návrhů pro různé typy obcí až po konkrétní řešení místních situací. Různé typy čistíren, včetně vegetačních, různé systémy řešení likvidace kalu, různé modely provozování a možná i něco o dotacích.

29.07.2016 - Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu

Popis webináře: Stále více se v budoucnosti budeme potkávat v souvislosti s čištěním vod i s problematikou zápachu a jeho řešením. Mezi nejúčinnější technologie pak patří systémy na principu fotokatalytické oxidace.

S rozvojem technologií ČOV pro obce je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování - touto problematikou se bude zabývat druhá část přednášky.

26.08.2016 - Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech

Popis webináře: V duchu udržitelnosti, tj. při snížení nákladů na vodu a teplo, lze realizovat rekonstrukce a nové zdravotně technické instalace. Použitá voda představuje nemalý a využitelný zdroj energie. Další úspory je pak možno v souvislosti s vodou hledat i při její recyklaci nebo využití srážkové vody na splachování WC, apod. Nejekonomičtější je pak provedení změny v době rekonstrukce nebo při realizaci nových staveb. Odprezentovány budou i nové výrobky v této oblasti - lapáky tuků se zvýšenou účinností, výměníky, zařízení na recyklaci vod.

30.09.2016 - Problematika hygienického zabezpečení vod

Popis webináře: Webinář bude věnován legislativě a možnostem hygienického zabezpečení jak pitných, tak i recyklovaných nebo odpadních vod v nejrůznějších souvislostech. Zejména bude diskutováno využití odpadních vod na závlahu a recyklace šedých vod v rámci budov.

21.10.2016 - Flotace a další procesy pro průmyslové vody

Popis webináře: Představení kompletní řady flotačních jednotek a praktických realizací pro různá řešení ČOV v průmyslu.

25.11.2016 - Úprava pitných a procesních vod

Popis webináře: Progresivní technologie při úpravě pitných vod. Reverzní osmóza, ultrafiltrace, hygienické zabezpečení vod, apod.

16.12.2016 - Nové výrobky a technologie pro rok 2017

Popis webináře: Bilancování roku 2016 - aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2017. Nové výrobky, nové technologie, zkušenosti z realizovaných novinek.

ASIO webinář

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00.

Link pro vstup do virtuální místnosti (funkční bude cca 20 minut před zahájením): https://seats.applicloud.com/room/asio-spol-sro