Workshop Využití recyklovaných fosfátových hnojiv v zemědělství

4. 10. 2014

V úterý 17. září se v Kobylí konal workshop s názvem „Využití recyklovaných fosfátových hnojiv v zemědělství“. Workshop pořádala firma ASIO, spol. s r.o. v rámci evropského výzkumného projektu P-REX ( www.p-rex.eu ) s názvem „Sustainable management of sewage sludge with a focus on recycling of phosphorus and power efficiency“ (Udržitelný management čistírenského kalu se zaměřením na recyklaci fosforu a enegetickou efektivnost).

Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s možnostmi alternativních zdrojů fosforu (zejména z čistírenských kalů) pro výrobu hnojiv. Workshopu se zúčastnili zástupci všech zainteresovaných stran – provozovatelé ČOV, Výzkumný ústav vodohospodářský, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, výrobci hnojiv a zemědělci. V rámci akce byl prezentován pohled zemědělce využívající recyklované fosfátové produkty pro svoje zemědělské produkty, dále pak pohled provozovatele komunálních čistíren odpadních vod, legislativní požadavky pro fosfátová hnojiva získaná recyklací z odpadní vody, apod. Mezi účastníky probíhala živá podnětná diskuse, která poukázala na rozdílné pohledy na tuto problematiku.

p-rex workshop

Po dopoledních prezentacích a obědě proběhla exkurze na testovací lokalitu nacházející se v blízkosti obce Kobylí. Na této lokalitě jsou na kukuřičném poli testována hnojiva vyrobená z recyklovaného fosforu. Výsledky tohoto polního experimentu budou v brzké době vyhodnoceny.

p-rex workshop

Workshop hodnotíme jako úspěšný vzhledem k tomu, že všichni účastníci projevili zájem se nadále podílet na řešení problematiky alternativních zdrojů fosforu.

Michaela Pokorná